• تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع (راهبردی ـ ساختاری) شهر بومهن واقع در حوزه شهری رودهن ـ بومهن

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع (راهبردی ـ ساختاری) شهر بومهن واقع در حوزه شهری رودهن ـ بومهن در جلسه مورخ 1/4/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد.       1ـ تا تصویب و ابلاغ طرح تفصیلی کلیه سطوح خدماتی موجود در طرح هادی مصوب کماکان می‌بایست ملاک عمل شهرداری قرار گیرد.       2ـ کلیه مصوبات کمیسیون مغای…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر صغاد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر صغاد در جلسه مورخ 20/9/1389 شـورای برنامه‌ریزی و توسـعه استان، مصـوبه مـذکور مشـروط به رعایت مـوارد زیر تنفیذ می‌گردد.       1ـ کاربری اراضی موسوم به « ذخیره توسعه» به کاربری « مسکونی» جهت اختصاص به ساخت مسکن مهر تغییر یابد.       2ـ ضوابط مربوط به کاربری مختلط تجاری ـ مسکونی در ضوابط و مقررات پیشنهادی ارائه گردد.     …
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بهمن

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر بهمن در جلسه مورخ 20/9/1389 شـورای برنامـه‌ریزی و توسـعه استان، مصوبـه مذکور مشـروط به رعـایت مـوارد زیر تنفیذ می‌گردد.       1ـ با عنایت به تخصیص 17% از اراضی شهر به کاربری ذخیره توسعه، لازم است کلیه اراضی ذخیره که تا زمان تهـیه طرح جامع دارای طرح تفکیکی مصوب بوده‌اند به کاربری مسکونی تغییر یابند و مابقی اراضی از محدو…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سامن

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر سامن در جلسه مورخ 18/6/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد.       1ـ آن قسمت از باغات شهر که در طرح هادی داخل محدوده بوده‌اند در قالب اساس طرح جامع تثبیت گردیده و مابقی باغات الحاقی از محدوده شهر خارج گردند.       2ـ نقشه منطقه‌بندی حریم مطابق بند 8 مصوبه مورخ 10/8/…