• مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهرکرد»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 681 مورخ 12/11/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی      مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهرکرد» که در جلسه 681 مورخ 12/11/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به‌پیشنهاد مورخ 6/10/1389 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:      « آقای دکتر رضا ایمانی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهرکرد انتخاب می‌شود».…
 • مصوبه « اصلاح و تکمیل ماده واحده ایجاد شرایط تسهیل زمینه‌های ادامه تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان افغانی و عراقی مقیم ایران»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 678 مورخ 30/9/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکیوزارت آموزش و پرورش ـ دانشگاه آزاد اسلامی       ماده‌واحده ـ « اصلاح و تکمیل ماده واحده ایجاد شرایط تسهیل زمینه‌های ادامه تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان افغانی و عراقی مقیم ایران» که در جلسه 678 مورخ 30/9/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ‌ابلاغ می‌شود:       « ماده واحده ـ دانش‌آموزان و سوادآموزان تبعه کشورهای افغانستان و عراق که به هر نحو …
 • مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی رفسنجان»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 681 مورخ 12/11/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی       مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی رفسنجان» که در جلسه 681 مورخ 12/11/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 6/10/1389 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:       « آقای دکتر عباس اسماعیلی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی رفسنجان انتخاب می…
 • مصوبه « انتخاب رئیس هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 681 مورخ 12/11/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی) هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره       مصوبه « انتخاب رئیس هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره» که در جلسه 681 مورخ 12/11/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 30/4/1389 هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:       « به موجب تبصره بند 1 ماده 3 مصوبه تشکیل هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره حجهالاسلام والمسلمین آقای علی‌اکبر صادقی رشاد…
 • مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 680 مورخ 28/10/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری       مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان» که در جلسه 680 مورخ 28/10/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 7/10/1389 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:       « آقای دکتر نصرالله گرامی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان انتخاب می‌شود». رییس‌جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی…
 • مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 681 مورخ 12/11/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی       مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان» که در جلسه 681 مورخ 12/11/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 6/10/1389 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:       « آقای دکتر اردشیر شیخ آزادی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان انتخاب م…
 • مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تربیت مدرس»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 680 مورخ 28/10/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری       مصـوبه « تأییـد انتخاب رئیس دانشگاه تربیت مدرس» که در جلسـه 680 مورخ 28/10/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 7/10/1389 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:       « آقای دکتر بیژن رنجبر به‌موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان رئیس دانشگاه تربیت مدرس انتخاب می‌شود». معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی…
 • مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه شیراز»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 680 مورخ 28/10/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری       مصـوبه « تأییـد انتخـاب رئیس دانشگاه شیراز» که در جلسـه 680 مورخ 28/10/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 7/10/1389  وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:       « آقای دکتر محمد مؤذنی به‌ موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان رئیس دانشگاه شیراز انتخاب می‌شود».…
 • مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه کردستان»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 681 مورخ 12/11/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری       مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه کردستان» که در جلسه 681 مورخ 12/11/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 7/10/1389 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:       « آقای دکتر جهانشیر امینی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان رئیس دانشگاه کردستان انتخاب می‌شود». معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی…
 • مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه محقق اردبیلی»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 681 مورخ 12/11/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری       مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه محقق اردبیلی» که در جلسه 681 مورخ 12/11/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 7/10/1389 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:       « آقای دکتر مسعود گنجی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان رئیس دانشگاه محقق اردبیلی انتخاب می‌شود».…
 • مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه هنر»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 680 مورخ 28/10/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری       مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه هنر» که در جلسه 680 مورخ 28/10/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 7/10/1389  وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:       « آقای دکتر سعید کشن فلاح به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان رئیس دانشگاه هنر انتخاب می‌شود».…
 • مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه مراغه»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 681 مورخ 12/11/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری       مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه مراغه» که در جلسه 681 مورخ 12/11/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 7/10/1389 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:       « آقای دکتر محمد زاد شکویان به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان رئیس دانشگاه مراغه انتخاب می‌شود». معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی…
 • مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی بابل»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 680 مورخ 28/10/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری       مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی بابل» که در جلسه 680 مورخ 28/10/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 7/10/1389 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:       « آقای دکتر عسگر جانعلی‌زاده چوب بستی به‌موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان رئیس دانشگاه صنعتی بابل انتخاب می‌شود». رئیس اداره ثبت اسناد و املاک همدان…
 • مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 681 مورخ 12/11/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی       مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان» که در جلسه 681 مورخ 12/11/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 7/10/1389 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:       « آقای دکتر عبدالرضا صباحی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان انتخاب می‌شو…
 • مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 680 مورخ 28/10/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری       مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور» که در جلسه 680 مورخ 28/10/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 7/10/1389 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:       « آقای دکتر علی‌محمد آخوند علی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان رئیس دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور انتخاب می‌شود». معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی…
 • مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 680 مورخ 28/10/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری       مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان» که در جلسه 680 مورخ 28/10/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 7/10/1389  وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:       « آقای دکتر اسماعیل همدانی گلشن به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان انتخاب می‌شود».…
 • مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سبزوار»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 680 مورخ 28/10/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی       مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سبزوار» که در جلسه680 مورخ 28/10/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 6/10/1389 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:       « آقای دکتر کاظم حسن‌پور به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سبزوار انتخاب می‌شود…
 • مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قم»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 680 مورخ 28/10/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی       مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قم» که در جلسه680 مورخ 28/10/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 6/10/1389  وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به‌شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:       « آقای دکتر سیدشمس‌الدین حجازی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قم انتخاب می‌شود»…
 • مصوبه « اصلاح ماده ۱۰ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 682 مورخ 26/11/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی) دانشگاه آزاد اسلامی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی       مصوبه « اصلاح ماده 10 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی» که در جلسه 682 مورخ 26/11/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود.       « ماده 10 ـ اعضاء هیئت امناء عبارتند از:        1ـ سه نفر از اعضاء هیئت علمی تمام وقت دانشگاه‌ها در مرتبه دانشیاری و یا بالاتر که هیچ‌گونه سمت مدیریتی و حکومت…
 • تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره ۱۰۰/۵۱۰۸۲/۹۰۰۰                                                            ۸/۱۲/۱۳۸۹ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست یک نسخه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۱۰۰/۵۱۰۸۲/۹۰۰۰ـ ۸/۱۲/۱۳۸۹ که در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه ـ علی خلفی…