• نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۷۳۱/۹۳/۷                                                                         ۲۶/۷/۱۳۹۳ ۲۳۸ شماره پرونده ۷۰۳ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳ سؤال در اجرای ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تشریفات فروش چگونه است؟ آیا ازطریق مزایده فروخته می­شود؟ چه کسی به جای فروشنده امضاء می‌نماید؟ اگر مالک مال راضی به فروش نباشد، تکلیف چیست؟ نظریه شماره ۱۴۲۴/۹۳/۷ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۳   نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر به این که تصمیم‌گیری در خصوص اموال سریع‌الفساد و ضایع‌شدنی، مستلزم فوریت می­باشد و از طرفی مزاید…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آیت‌الله بروجردی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۳۲۴۳/۹۳/دش                                                                   ۳/۱۰/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آیت‌الله بروجردی (مصوب جلسه ۷۵۶ مورخ ۴/۹/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آیت‌الله بروجردی» که در جلسه ۷۵۶ مورخ ۴/۹/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۳ سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: «آقای دکتر سیدنصرالله محبوبی به موجب تأیید شورای ع…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه جیرفت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۳۲۴۲/۹۳/دش                                                                   ۳/۱۰/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه جیرفت (مصوب جلسه ۷۵۶ مورخ ۴/۹/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصـوبه «تأیید انتـخاب رئیس دانشـگاه جیرفت» که در جلسـه ۷۵۶ مـورخ ۴/۹/۱۳۹۳ شـورای عالی انقـلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مـورخ ۱۹/۸/۱۳۹۳ سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: «آقای دکتر ناصر برومند به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، …
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه زنجان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۳۲۴۱/۹۳/دش                                                                   ۳/۱۰/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه زنجان (مصوب جلسه ۷۵۶ مورخ ۴/۹/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه زنجان» که در جلسه ۷۵۶ مورخ ۴/۹/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۳ سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: «آقای دکتر خلیل جمشیدی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان …
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۳۲۴۰/۹۳/دش                                                                   ۳/۱۰/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان (مصوب جلسه ۷۵۶ مورخ ۴/۹/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان» که در جلسه ۷۵۶ مورخ ۴/۹/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۳ سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: «آقای دکتر محمدعلی دهقان به موجب تأیید شو…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۳۲۳۹/۹۳/دش                                                                   ۳/۱۰/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه (مصوب جلسه ۷۵۶ مورخ ۴/۹/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه» که در جلسه ۷۵۶ مورخ ۴/۹/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۳ سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: «آقای دکتر علی‌اکبر اختری به موجب تأیید شورای عالی انق…
 • تأیید انتخاب رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۳۲۳۸/۹۳/دش                                                                   ۳/۱۰/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (مصوب جلسه ۷۵۶ مورخ ۴/۹/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مصوبه «تأیید انتخاب رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی» که در جلسه ۷۵۶ مورخ ۴/۹/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۳ هیأت امنای پژوهشگـاه فرهنگ و اندیشـه اسلامی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: « حجه ‌الاسلام‌والمسلمین آق…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۳۲۳۱/۹۳/دش                                                                   ۳/۱۰/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک (مصوب جلسه ۷۵۶ مورخ ۴/۹/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک» که در جلسه۷۵۶ مورخ۴/۹/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: «آقای دکتر طاهر اح…
 • مصوبه شورای عالی اداری درخصوص احیاء و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره ۱۲۹۹۱/۹۳/۲۰۶                                                                  ۲۶/۹/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی اداری درخصوص احیاء و تشکیل سازمان  مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور شـورای عالی اداری در یکصد و شصت و هشتمین جلسه مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۳ بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تأیید رئیس جمهور، به منظور ایجاد وحدت مدیریت و انسجام و یکپارچه‌سا…
 • اصلاح جزء (الف) بند (۱۲) تصویب‌نامه شماره ۹۴۸۸۲/ت۵۱۱۲۳هـ مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۳

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره ۱۱۶۸۹۶/ت ۵۱۴۰۱هـ                                                          ۸/۱۰/۱۳۹۳ اصلاح جزء (الف) بند (۱۲) تصویب‌نامه شماره ۹۴۸۸۲/ت۵۱۱۲۳هـ مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۳ وزارت نیرو ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان حفاظت محیط زیست معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیأت وزیران در جلسه ۳/۱۰/۱۳۹۳ به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در جزء (الف) بند (۱۲) تصو…
 • آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۱۶۸۹۱/ت۵۰۰۵۶هـ                                                            ۸/۱۰/۱۳۹۳ وزارت نیرو ـ وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان ملی استاندارد ایران هیأت وزیران در جلسه ۲۳/۹/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۱۲۲۷۸/۶۰ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۲ وزارت صنعـت، مـعدن و تجارت و به استناد ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب۱۳۸۹ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:   آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ماده۱ـ واحدهای صنعتی موضوع این آیین‌نامه اعم از موجود …
 • تصویب‌نامه درخصوص تعیین حقوق ورودی (مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی) برنج‌های وارداتی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره ۱۱۶۸۸۹/ت ۵۱۳۹۱هـ                                                          ۸/۱۰/۱۳۹۳ تصویب‌نامه درخصوص تعیین حقوق ورودی (مجموع حقوق گمرکی  و سود بازرگانی) برنج‌های وارداتی وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت جهاد کشاورزی هیأت وزیران در جلسه ۲۶/۹/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی و به استناد ماده (۴) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد: حقوق ورودی (مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی) برنج‌های وار…
 • تصویب‌نامه درخصوص افزایش سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین‌المللی اسلامی تأمین مالی تجاری وابسته به بانک توسعه اسلامی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره ۱۱۶۸۸۷/ت ۴۹۳۶۱هـ                                                          ۸/۱۰/۱۳۹۳ تصویب‌نامه درخصوص افزایش سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران  در شرکت بین‌المللی اسلامی تأمین مالی تجاری وابسته به بانک توسعه اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۳/۱۰/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده واحده قانون اساسنامه شرکت بین‌المللی اسلامی تأمین مالی تجاری (وابسته به بانک توسعه اسلامی) ـ مصوب ۱۳۹۱ـ تصویب کرد: ۱ـ سرمایه…