• اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۲) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۴۵۵۱۵/ت۴۷۴۵۷ک                                                               ۸/۳/۱۳۹۱ اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۲) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بنیاد شهید و امور ایثارگران وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۰ بنا به پیشنه…
 • اصلاح آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره ۴۶۵۹۸/ت۴۷۲۲۱هـ                                                               ۹/۳/۱۳۹۱ اصلاح آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۲۱۷۸/ت۴۷۲۲۱هـ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱ـ د…
 • اصلاح تصویبنامه درخصوص پرداخت هزینه بیمه عمر و حوادث کلیه جانبازان و آزادگان شاغل و غیرشاغل و خانواده شاهد (والدین و همسر)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۴۵۵۲۳/ت۳۶۴۸۳هـ                                                                ۸/۳/۱۳۹۱ اصلاح تصویبنامه درخصوص پرداخت هزینه بیمه عمر و حوادث کلیه جانبازان و آزادگان شاغل و غیرشاغل و خانواده شاهد (والدین و همسر) بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۵۱۲/۸۲۰/۴۰۰ مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۱ بنیاد شهید و امور…
 • دستورالعمل تبصره (۲) ماده (۱۳۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۴۵۶۴۵/ت۴۷۶۳۳هـ                                                                ۸/۳/۱۳۹۱ وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و نیرو و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:   دستورالعمل تبصره (۲) ماده (۱۳۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی …
 • آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۴۵۶۵۳/ت۴۷۵۷۲هـ                                                                ۸/۳/۱۳۹۱ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت اطلاعات معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به اسـتناد بند «ب» ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ آیین‌نامه اج…
 • آیین‌‌نامه اجرایی ماده (۴۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۴۵۶۸۱/ت۴۷۶۳۶هـ                                                                ۸/۳/۱۳۹۱ وزارت ورزش و جوانان ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت ورزش و جوانان و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (۴۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:   آیین‌‌نامه اجرایی ماده (۴۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی…
 • آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۵۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۴۵۶۳۸/ت۴۸۰۶۳هـ                                                              ۸/۳/۱۳۹۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت  ـ وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نفت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (۱۵۶) قانون برنامه پنـجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ ، آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:   آ…
 • تکمله و اصلاحات قوانین منسوخ صریح در بازه زمانی۲۲/۱۱/۱۳۵۷ـ ۱۳۳۶ هجری شمسی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  تذکر روزنامه رسمی کشور تکمله و اصلاحات قوانین منسوخ صریح  در بازه زمانی۲۲/۱۱/۱۳۵۷ـ ۱۳۳۶ هجری شمسی نظر به بروز اشکالات سیستمی در انتقال اطلاعات مربوط به قوانین منسوخ صریح در دومین فهرست منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۹۵۸۱ـ ۶/۳/۱۳۹۱ متاسفانه بخشی از قوانین مزبور در دوره زمانی ۱۴/۷/۱۳۴۲ تا ۲۳/۱۲/۱۳۴۹ هجری شمسی (بعد از ردیف ۱۱۳ در فهرست قوانین منسوخه­ی منتشره در روزنامه­ی رسمی مذکور در فوق) از قلم افتاده که ضمن عذرخواهی، به شرح جدول ذیل به عنوان «تکمله» اعلام می گردد. همچنین ایرادات ویرایشی جدول…
 • نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ۵۰۶             ۱                         شماره۱۰۳۴۵هـ/ب                                                                         ۲/۳/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه…
 • قانون اصلاح ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۱۶۶۵                                                                                ۹/۳/۱۳۹۱ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون اصلاح ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره۸۲۴۶/۶۷۰                                                                         ۲۵/۲/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ری…
 • قانون اجازه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول و پذیرش اصلاحیه اساسنامه آن

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۱۷۶/۶۲۴                                                                         ۳۰/۲/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۱۸۱۸۴۴/۴۷۳۲۸ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اجازه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین المللی پول و پذیرش اصلاحیه اساسنامه آن که با عنوان لایحه یک ‌فوریتی به مجلس ‌ شورای ‌ اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۵/۲/۱۳۹۱ …
 • قانون افشای نقض حقوق بشر توسط آمریکا و انگلیس در جهان امروز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۱۶۳/۳۴۳                                                                         ۳۰/۲/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و  بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون افشای نقض حقوق بشر توسط آمریکا و انگلیس در جهان امروز که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس ‌شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۳/۲/۱۳۹۱ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شم…
 • قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه مصوب ۱۹۶۱ میلادی برابر با ۱۳۴۰ هجری شمسی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۱۵۸/۵۹۲                                                                         ۳۰/۲/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۱۱۵۵۷۵/۴۵۶۰۸ مورخ ۷/۶/۱۳۹۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه مصوب ۱۹۶۱میلادی برابر با ۱۳۴۰ هجری شمسی که با عنوان لایحه به مجلس ‌ شورای ‌ اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز سه‌شنبه …
 • قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژیهای تجدیدپذیر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۸۲۳۰/۵۴۶                                                                         ۲۵/۲/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۶۱۸۷۸/۴۴۷۱۲ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی ‌ایران قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژیهای تجدیدپذیر که با عنوان لایحه به مجلس ‌شورای ‌اسلامی تقـدیم گردیده بود، با تصـویب در جلسـه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۱ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوس…
 • دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۰۰/۸۵۶۳/۹۰۰۰                                                                   ۶/۳/۱۳۹۱ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل سـاماندهی واحدهای اجرای احـکام کیفری که به توشـیح ریاست محترم قوه قضـائیه رسیده است جهت درج در روزنامه رسمی به پیوسـت ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری نظر به تراکم غیرمتعارف پرونده‌ها در برخی از واحدهای اجرای احکام کیفری و در راستای ساماندهی و کارایی بیشتر این واحدها مقرر می‌دارد: ماده…