• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تثبیت کاربریهای عمومی در شهر تهران تا پایان سال ۱۳۹۵

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تثبیت کاربریهای عمومی در شهر تهران تا پایان سال 1395 شهردار محترم تهران     شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بیست و یکمین جلسه سال جاری خود در تاریخ 24/11/1390، مصوبه شورای اسلامی شهر تهران را در زمینه تثبیت کاربریهای عمومی در شهر تهران تا پایان سال 1395 مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:     با توجه به ضرورت تأمین اراضی موردنیاز برای رفع کمبود فضاهای عمومی شهر تهران، اراضی با کاربری فضای سبز، پارکها و تجهیزات و تأسیسات شهری پی…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تثبیت کاربریهای عمومی در شهر تهران تا پایان سال ۱۳۹۵

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره۹۰/۳۰۰/۱۰۹۱۸۱                                                              ۲۸/۱۲/۱۳۹۰ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تثبیت کاربریهای عمومی در شهر تهران تا پایان سال ۱۳۹۵ شهردار محترم تهران شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بیست و یکمین جلسه سال جاری خود در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۰، مصوبه شورای اسلامی شهر تهران را در زمینه تثبیت کاربریهای عمومی در شهر تهران تا پایان سال ۱۳۹۵ مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود: با توجه به ضرورت تأمین اراضی موردنیاز برای رفع کمبود ف…
 • نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۴۶۱۸۵/۳۰/۹۰                                                                   ۲۸/۱۲/۱۳۹۰ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست تصویر نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به شماره ۴۳۴۵۸/۳۰/۹۰ مورخ ۲/۶/۱۳۹۰ به منظور درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد. قائم مقام دبیر شورای نگهبان ـ محمدرضا علیزاده   شماره۴۳۴۵۸/۳۰/۹۰                                                                       ۲/۶/۱۳۹۰ نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی …
 • الحاق متن به تصویب‌نامه شماره ۲۰۹۱۹۰/ت۴۷۷۰۲هـ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۰

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۷۵۲/ت۴۷۷۰۲هـ                                                                    ۶/۱/۱۳۹۱ الحاق متن به تصویب‌نامه شماره ۲۰۹۱۹۰/ت۴۷۷۰۲هـ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: متن زیر به انتهای تصویب‌نامه شماره ۲۰۹۱۹۰/ت۴۷۷۰۲ هـ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ اضافه می‌شود: میزان فوق‌العاده یادشده متناسب با درج…
 • تصویب‌نامه درخصوص اجرای استانداردهای به شماره ملی ۵۹۶۱، ۵۹۶۲ و ۳۸۳۴

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۱۷۹/۴۶۶۴۶                                                                       ۷/۱/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص اجرای استانداردهای به شماره ملی ۵۹۶۱، ۵۹۶۲ و ۳۸۳۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازی سازمان ملی استاندارد ایران شورای عالی استاندارد در جلسه مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست، بنا به پیشنهاد شماره ۴۳۲۹۷/۶۰ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند (۵) ماده (۲۰) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ـ مصوب ۱۳۷…