• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح حوزه آبخیز سد طالقان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۶۲۵۳۹                                                                     ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح حوزه آبخیز سد طالقان استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرو تکلیف مقرر در مصوبه مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۷ خویش ضمن طرح مجدد نتایج مطالعات طرح حوزه آبخیز سد طالقان و تصویب کلیات آن در جلسه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۳، مقرر نمود: کمیته فنی شورا، نسبت به بررسی پاسخ و گزارش مشروح اقدامات صورت گرفته توسط مشاور نسبت به مو…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر بره‌سر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۶۲۶۱۶                                                                     ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر بره‌سر استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرس…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح تفصیلی شهر دهج

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۶۲۶۴۶                                                                          ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح تفصیلی شهر دهج استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کره‌ای

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۶۱۴۱۴                                                                     ۲۰/۱۱/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کره‌ای استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسا…
 • اصلاح ردیف (۱۶) جدول ذیل بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۴۲۱۶۷/۵۱۱۷۹هـ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۴۷۹۲۰/۵۱۱۷۹ه‍                                                                ۵/۱۲/۱۳۹۳ اصلاح ردیف (۱۶) جدول ذیل بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۴۲۱۶۷/۵۱۱۷۹هـ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت آموزش و پرورش وزارت جهادکشاورزی ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نظر به اینکه در ردیف (۱۶) جدول ذیل بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۴۲۱۶۷/…
 • الحاق بند (ه‍( به تصویب‌نامه‌های شماره ۶۹۴۵۱/ت۵۱۰۴۷ه‍ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۳ و شماره ۷۲۳۳۲/ت۵۱۰۷۵ه‍ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۳

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۴۷۰۳۸/ت۵۱۳۴۸ه‍                                                             ۴/۱۲/۱۳۹۳ الحاق بند (ه‍( به تصویب‌نامه‌های شماره ۶۹۴۵۱/ت۵۱۰۴۷ه‍ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۳ و شماره ۷۲۳۳۲/ت۵۱۰۷۵ه‍ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت‌وزیران در جلسه ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (ر) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب کرد: …
 • تصویب‌نامه در خصوص الحاق وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده به ترکیب اعضای شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۴۷۰۱۲/ت۵۱۵۰۷ه‍                                                             ۴/۱۲/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص الحاق وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده  به ترکیب اعضای شورای عالی سلامت و امنیت غذایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده هیأت‌وزیران در جلسه ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۲۴۳۸۷ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۳ معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قا…
 • تصویب‌نامه در مورد تکالیف و نحوه کاربری اصطلاحات در معانی مشروح در سازمان نهضت سوادآموزی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۴۵۹۰۱/ت۵۰۱۱۷هـ                                                           ۲/۱۲/۱۳۹۳  تصویب‌نامه در مورد تکالیف و نحوه کاربری اصطلاحات در معانی مشروح در سازمان نهضت سوادآموزی وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت کشور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت‌وزیران در جلسه ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۲۱۷۱۹ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۲ وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱ـ در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح ب…
 • تصویب‌نامه درخصوص تعیین شرکت‌های دولتی به انجام حسابرسی عملیاتی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۴۷۰۴۲/ت۵۱۵۱۸هـ                                                           ۴/۱۲/۱۳۹۳  تصویب‌نامه درخصوص تعیین شرکت‌های دولتی به انجام حسابرسی عملیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت‌وزیران در جلسه ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۷۶۲۸۱/۶۱ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲۱۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب کرد: شرکت‌های دولتی که مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی می‌باشند در مرحله اول به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر ه…
 • تصویب‌نامه درخصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۴۵۹۳۷/ت۵۱۵۳۲هـ                                                           ۲/۱۲/۱۳۹۳  تصویب‌نامه درخصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت‌وزیران در جلسه ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامـی ایـران و به استناد بند (هـ) ماده (۱۰) قانون پولی و بانکـی کشـور ـ‌ مصوب ۱۳۵۱ـ تصویب کرد: سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی از مبلغ سی و هفت هزار میلیارد (۳۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مب…
 • تصویب‌نامه درخصوص افزایش تعرفه‌های برق در بخش‌های خانگی و کشاورزی از ابتدای اسفند سال ۱۳۹۳

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۴۵۶۹۰/ت۵۱۲۵۸هـ                                                              ۲/۲/۱۳۹۳  تصویب‌نامه درخصوص افزایش تعرفه‌های برق در بخش‌های خانگی و کشاورزی  از ابتدای اسفند سال ۱۳۹۳ وزارت  نیرو ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت‌وزیران در جلسه ۱۹/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ـ‌ مصوب ۱۳۸۸ـ تصویب کرد: وزارت نیرو مجاز است از ابتدای اسفند سال ۱۳۹۳ تعرفه‌های برق در بخش‌های خانگی و کشاورزی را ده درصد و در بقیه موارد بیست درصد بدون تغییر ساختار…