• نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۱۳۷)

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    137مستحق نفقه کسی است که اولاً نادار باشد ثانیاً نتواند با اشتغال به شغل کسب درآمد کند.         سؤال ـ چه کسانی مستحق دریافت نفقه هستند آیا پدری که دارای تمکن مالی برای امرار معاش خود می‌باشد مستحق دریافت نفقه از فرزندش می‌باشد؟ نظریه شماره 3394/7 ـ 11/5/1383 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه          با عنایت به ماده1197 (1) قانون مدنی که مقرر داشته: « کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازد.» برای منفق علیه دو شرط برشمرده‌…