• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه ۴۷

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
          بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ چهـل‌ و هفتم(47)  26 آبـــان‌مــاه‌ 1383 هجری‌شمسی‌ 3 شـوال‌الـمکرم‌  1425 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌     دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌1384 ـ 1383صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز سه‌شنبه‌ بیست‌ و ششم‌ آبانماه‌ 1383         فهرست‌ مندرجات‌ :   1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: سیدمصطفی‌سیدهاشمی‌، سیدمحمدتقی‌ محصل‌همدانی‌، احمدتوکلی‌ و امیررضا خادم‌از…