• نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۱۱۵)

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    115« عدول از گذشت در امور کیفری مسموع نیست، در صورت ارائه رضایت‌نامه و عدم قبول آن از ناحیه شاکی، دادگاه باید به صحت یا عدم صحت آن رسیدگی نماید.»         سؤال ـ در امور کیفری و پس از طرح شکایت از ناحیه زیان‌دیده، گاهاً بعد از مدتی شاکی از شکایت خود صرفنظر نموده و رضایت‌نامه‌ای به متهم می‌دهد. در مواردی که متهم رضایت‌نامه منتسب به شاکی را ارائه می‌دهد ولی شاکی رضایت‌نامه را قبول نداشته و آن را صادره از ناحیه خود نمی‌داند تکلیف چیست؟ و چه مرجعی باید به آن رسیدگی نماید. نظریه شماره 7139/7 ـ 25/9/1…