• نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۱۷۱)

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    171« کسر ایام بازداشت از مدت محکومیت در یک پرونده با اتهام یا چند اتهام ممکن است شامل اتهامات مطروحه در چندین پرونده نمی‌شود»          سؤال ـ مطابق تبصره ذیل ماده 295 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مدت بازداشت گذشته محکوم علیه باید از مدت حبس وی کسر شود، حال اگر محکوم علیه دارای چندین پرونده و با اتهامات مختلف باشد آیا می‌توان مدت بازداشت وی را از مدت حبس تعیین شده‌اش کسر نمود؟ نظریه شماره 9635/7 ـ 18/11/1382 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه           …