• نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۲۰۷)

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    207قبول ماترک از ناحیه وراث، موجب مسؤولیت ورثه در قبال مطالبات اشخاص می‌شود        سؤال ـ شخصی به موجب یک فقره چک از صادرکننده آن مقداری به میزان مندرج در چک طلبکار بوده که شخص فوت می‌نماید و ورثه ماترک را قبول می‌کنند. طلبکار جهت وصول طلب به یکی از وراث مراجعه و مبادرت به تقدیم دادخواست علیه ایشان می‌نماید، تکلیف دادگاه چیست در حالی که سایر وراث در دعوا دخالت ندارند. نظریه شماره450/7 ـ 29/1/1384 نظریه اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه         چنانچه وراث ماترک را قبول کرده باشند چک بلام…