• نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۱۱۹)

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    119« با صدور حکم برائت یا قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب، قرارهای تأمین صادره ملغی‌الاثر خواهدبود.»          سؤال ـ مطابق قانون در امور کیفری، برای تعقیب متهم قرار تأمین به صورت وجه التزام، کفالت، وثیقه اخذ می‌شود و متهم ممکن است بازداشت گردد حال اگر بعد از رسیدگی متهم تبرئه شده یا در مورد وی قرار منع تعقیب یا منع پیگرد صادر شود،  تکلیف قرارهای صادره چگونه خواهدبود. نظریه شماره 8427/7 ـ 13/10/1382 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه           برحسب نص ماده 144 (1) قانون آئین دادرسی…