• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ _ جلسه ۱۱۱

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ صد و یازدهم‌ (111) 1 خرداد مـاه‌ 1384 هجری‌شمسی‌ 13  ربیع‌الثانی‌  1426 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌   دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌1384 ـ 1383صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز یکشنبه‌ اول‌ خردادماه‌ 1384          فهرست‌ مندرجات‌ :   1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: حسینعلی‌قاسم‌زاده‌، قاسم‌ عزیزی‌، مصطفی‌ مطورزاده‌ ومحمدسعید انصاری‌.4 ـ بیانات‌ ریاست‌ محترم…