• اصلاحیه دادنامه شماره ۷۵۹ـ ۷۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره هـ/۸۹/۶۳۰                                                                         ۱۶/۷/۱۳۹۲ اصلاحیه دادنامه شماره ۷۵۹ـ ۷۲۴ هیأت عمومی  دیوان عدالت اداری مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران نظر به اینکه، دادنامه شماره ۷۵۹ـ ۷۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامه رسمی به شماره ۱۹۷۹۲ـ ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ در ردیف ۱۹ جدول گردشکار دادنامه صدرالذکر مشخصات مصوبات شورای اسلامی شهر تهران صحیحاً درج نشده است. لذا مشخصات مصوبات مورد شکایت در ردیف ۱۹ بشرح ذیل اصلاح و جهت درج در آن روزنامه…
 • انتزاع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی و بهداشتی ایران از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی و بهداشتی تهران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۸۰۸۷/۹۲/دش                                                                     ۱۰/۷/۱۳۹۲ انتزاع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی و بهداشتی ایران از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی و بهداشتی تهران (مصوب جلسه ۷۳۶ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ماده واحده «انتزاع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی و بهداشتی ایران از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی و بهداشتی تهران»  که در جلسه ۷۳۶ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد وزارت بهدا…
 • اصلاح مواد (۵) و (۶) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۳۰۹۴۰/ت۴۹۰۶۲هـ                                                           ۲۸/۷/۱۳۹۲ اصلاح مواد (۵) و (۶) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴) ماده واحده  قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح  به عنوان حسابدار رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۲۳۷۶۱۳ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خـدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصو…
 • اصلاح بند (۳) تصویب‌نامه تعیین اعضای هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد ارس

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۳۰۹۵۵/ت۴۹۷۱۱ک                                                           ۲۸/۷/۱۳۹۲ اصلاح بند (۳) تصویب‌نامه تعیین اعضای هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد ارس دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۲ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ تصویب نمودند: در بند (۳) تصویب‌نامه شماره۱۲۷۸۲۱/ت۴۹۷۱۱ک مورخ ۱۶/۷/۱۳…
 • اصلاح جزء (الف) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۷/ت۳۸۸۵۸هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۳۰۹۴۷/ت۳۸۸۵۸هـ                                                           ۲۸/۷/۱۳۹۲ اصلاح جزء (الف) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۷/ت۳۸۸۵۸هـ  مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ دفتر هیئت دولت هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۲ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: سقف هزینه مقرر در جزء (الف) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۷/ت۳۸۸۵۸هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ از مبلغ دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اصلاح می‌گردد. معاون اول …
 • تصویب‌نامه در خصوص انتشار اوراق مشارکت ریالی تا مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای انتفاعی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۳۲۰۶۷/ت۴۹۴۱۶هـ                                                           ۳۰/۷/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص انتشار اوراق مشارکت ریالی تا مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای اجرای  طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای انتفاعی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تصویب نمود…
 • تصویب‌نامه در خصوص لغو طرح مهرآفرین

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۳۰۹۴۵/ت۴۸۷۰۲هـ                                                           ۲۸/۷/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص لغو طرح مهرآفرین وزارت کشور ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد ۱۲۸۰۰/۹۲/۲۰۰ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ۱ ـ تصویب‌نامه شماره۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۱ موضوع طرح مهرآفرین و کلیه پیوست‌ها و اصلاحات و الحاقات بعدی آ…
 • تصویب‌نامه درخصوص تعیین اعضای هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۳۰۲۱۳/ت۴۹۶۵۷ک                                                           ۲۳/۷/۱۳۹۲ تصویب‌نامه درخصوص تعیین اعضای هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ ۷/۷/۱۳۹۲ به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قـانون اساسی جمهوری اسلام ـ ی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ تصویب نمودند: ۱ـ آقای حامدعلی مبارکی به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هی…
 • تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای محمدعلی نجفی به عنوان استاندار گیلان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۳۰۲۱۲/ت۴۹۷۳۱هـ                                                           ۲۳/۷/۱۳۹۲ تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای محمدعلی نجفی به عنوان استاندار گیلان وزارت کشور هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱/۱/۸۲۱۹۴ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۲ وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ـ تصویب نمود: آقای محمدعلی نجفی به عنوان استاندار گیلان تعیین می‌شود. معاون اول رییس جمهور ـ اس…
 • نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»   ۷۶۸                                                                                                                              ۱       شماره۴۶۲۶۲هـ/ب                                                                      …