• نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۱۰۳۰/۹۳/۷                                                                        ۳۱/۴/۱۳۹۳ ۱۷۱ شماره پرونده ۲۵۴ ـ ۱/۲ ـ ۹۳ سؤال احتراماً مستدعی است به منظور ایجاد رویه واحد نظریه آن اداره محترم را درخصوص بندهای ذیل از درآمد قضایی موضوع مصوبات جلسه پانزدهم مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۲ کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال۱۳۹۳ اعلام فرمایید. ۱ـ با توجه به اینکه دربند۱۲ به هزینه دادرسی مرحله واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث اشاره­ای نشده است هزینه دادرسی در این مراحل به چه میزان باید وصول گردد. ۲ـ با عنایت به…
 • اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۰۴۴۶۰/ت۴۳۰۸۱ک مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۸

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۸۴۷۹۸/ت۵۰۳۴۴هـ                                                             ۲۷/۷/۱۳۹۳ اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۰۴۴۶۰/ت۴۳۰۸۱ک مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۸ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه ۲۳/۷/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۳۵۵۱۰/۰۲۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره (۳) اصلاحی بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب کرد: در بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۰۴۴۶۰/ت۴۳۰۸۱ک مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۸ عبارت «و شرکت شهرکهای کشاورزی…
 • آیین‌نامه ماده (۱۵) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره ۸۵۳۰۸/ت ۴۹۹۱۳ هـ                                                          ۲۸/۷/۱۳۹۳ سازمان ملی استاندارد ایران هیأت وزیران در جلسه ۲۳/۷/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۶۱۳۶۲ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۲ سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد ماده (۱۵) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد  و تحقیقات صنعتی ایران ـ مصوب۱۳۷۱ـ ، آیین‌نامه ماده (۱۵) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:   آیین‌نامه ماده (۱۵) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر…
 • آیین‌نامه اجرایی تبصره(۵) اصلاحی بند(الف) ماده(۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۸۵۳۰۱/ت۵۰۹۳۶هـ                                                              ۲۸/۷/۱۳۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه ۳۰/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد تبصره (۵) اصلاحی بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب۱۳۹۲ـ ، آیین‌نامه اجرایی تبصره (۵) اصلاحی بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اس…