• نظریه شورای نگهبان درخصوص ماده (۲۴) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب۷/۹/۱۳۴۷

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       تصویر نظریه فقهای معظم شورای نگهبان درخصوص ماده (24) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 به منظور درج در آن روزنامه به پیوست ارسال می‌گردد. قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان ـ محمدرضا علیزاده شماره41529/30/89                                            26/11/1389       در اجرای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و طبق ماده (22) آئین‌نامه داخلی شورای نگهبان، نظریه فقهای محترم راجع به ماده (24) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 که در جلسه مورخ 6/1…