• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر عشق‌آباد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۵۴۳۴۲                                                                 ۱۶/۹/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر عشق‌آباد استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر سرو

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۵۴۳۴۳                                                                       ۱۶/۹/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر  سرو استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای ع…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر میلاجرد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۵۴۳۵۸                                                                       ۱۶/۹/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر میلاجرد استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شه…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ارزیابی مجدد شاخصهای شناسایی بافتهای فرسوده

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۵۴۹۲۱                                                                       ۱۸/۹/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ارزیابی مجدد شاخصهای شناسایی بافتهای فرسوده اعضای محترم شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شه…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اتخاذ تصمیم در زمینه نحوه تهیه طرحهای هادی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۵۴۸۵۶                                                                       ۱۸/۹/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  در خصوص اتخاذ تصمیم در زمینه نحوه تهیه طرحهای هادی اعضای محترم شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شه…
 • لغو تبصره (۱) ماده (۶) تصویب‌نامه شماره ۸۵۳۳۰/ت۴۸۲۱۰هـ مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۲

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۵۳۸۷۱/ت۴۹۸۳۴هـ                                                           ۲۶/۹/۱۳۹۲ لغو تبصره (۱) ماده (۶) تصویب‌نامه شماره ۸۵۳۳۰/ت۴۸۲۱۰هـ مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۲ وزارت دادگستری ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۲۲۸۳۱۳/۹۲ مورخ ۴/۸/۱۳۹۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصدو‌سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: تبصره (۱) ماده (۶) تصویب‌نامه شماره ۸۵۳۳۰/ت۴۸۲۱۰هـ مورخ ۱…
 • آیین‌نامه اجرایی بند (۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۵۳۸۸۰/ت۴۹۸۱۵هـ                                                            ۲۶/۹/۱۳۹۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (۴ـ۱۲۶) بند (۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:   آیین‌نامه اجرایی…