• ماده واحده « ایجاد شرایط تسهیل زمینه‌های ادامه تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان افغانی و عراقی مقیم ایران»

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    (مصوب جلسه 646 مورخ 30/4/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی)        شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 646 مورخ 30/4/1388 و بنا به پیشنهاد کارگروه منتخب شورای عالی، ماده واحده « ایجاد شرایط تسهیل زمینه‌های ادامه تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان تبعه افغانی و عراقی مقیم ایران» را به شرح ذیل تصویب نمود:       « ماده واحده ـ ادامه تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان تبعه افغانی و عراقی مقیم ایران براساس شرایط موضوع بندهای ذیل، مجاز می‌باشد:       1ـ به منظور برنامه‌ریزی برای امور آموزشی دانش‌آموزان و دانشجویان اف…