• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌_ جلسه۱۹

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِالله‎ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ نوزدهم‌ 21 مـردادمــاه‌  1383 هجری‌شمسی‌ (19) 24 جمادی‌الثانی‌ 1425 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌   دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌1384 ـ 1383صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز چهارشنبه‌ بیست‌ و یکم‌ مردادماه‌ 1383         فهرست‌ مندرجات‌ : 1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله‎ مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: عزت‌الله‎ یوسفیان‌، شاپورمرحبا، اسماعیل‌ گرامی‌مقدم‌ و خانم‌ نیره‌ اخوان‌بیطرف‌.4 ـ تذکرات…