• نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۲۰۶)

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    206پرداخت دیه اگر با توافق طرفین یا ذکر مبلغ آن در رأی دادگاه مشخص شده باشد همان مقدار پرداخت می‌شود بدون این دو مطلب اگر فقط وجهی پرداخت شده بقیه آن به قیمت یوم‌الاداء پرداخت می‌شود.        سؤال ـ در مواردی که شخص به پرداخت دیه محکوم شده و مبلغی از بابت دیه پرداخت گردیده است، پرداخت بقیه دیه چگونه است آیا به قیمت روز است یا باید با هم توافق نمایند یا ترتیب دیگر؟ نظریه شماره9110/7 ـ 3/12/1383 نظریه اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه         رجوع به قیمت یا در صورتی است که طرفین تراضی نمود…