• تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سرکان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر سرکان در جلسه مورخ 22/12/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:       1ـ کاهش سطح حریم پیشنهادی تا 5 برابر سطح محدوده با حذف اراضی واقع در شمال شرق و جنوب غرب.       2ـ ارائه نقشه منطقه‌بندی حریم مطابق با نیاز توسعه آتی شهر و بند 8 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ا…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر لنده

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد       در اجـرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصـویب طرح جامع شهر لنده در جلسه مورخ 24/4/1388 شـورای برنامه‌ریزی و توسـعه استان مصـوبه مـذکور مـشروط به رعایت مـوارد زیـر تنفیذ می‌گردد:       1ـ ارائه نقشه منطقه‌بندی حریم همراه با ضوابط و مقررات مربوطه.       2ـ کاربری‌های با عنوان خدمات شهری و خدمات مختلط شهری، با عناوین قرارداد همسان 12 هماهنگ گردد.       خواهشمند است نسبت…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سرکان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر سرکان در جلسه مورخ 22/12/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:       1ـ کاهش سطح حریم پیشنهادی تا 5 برابر سطح محدوده با حذف اراضی واقع در شمال شرق و جنوب غرب.       2ـ ارائه نقشه منطقه‌بندی حریم مطابق با نیاز توسعه آتی شهر و بند 8 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ا…