• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - مجلس هفتم - جلسه اول

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ یکم‌ 7 خـــرداد ماه‌ 1383 هجری‌شمسی‌ (1) 7 ربیـع‌ الـثانی‌ 1425 هجری‌قمـری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌   دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌ 1384 ـ 1383 صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز پنجشنبه‌ هفتم‌ خردادماه‌ 1383           فهرست‌ مندرجات‌ : 1 ـ نواخته‌ شدن‌ سرود جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ خیرمقدم‌ و قرائت‌ دستور جلسه‌ توسط‌ آقای‌ سیداسماعیل‌ داودی ‌شمسی‌ ریاست‌ محترم‌ سازمان ‌اداری‌ مجلس‌ شورای‌ اسلا…