• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق ۹ هکتار اراضی به محدوده شهر زابل جهت تأمین مسکن مهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستانشورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بیستمین جلسه سال جاری خود در تاریخ 17/11/1390، موضوع الحاق 9 هکتار اراضی به محدوده شهر زابل جهت تأمین مسکن مهر را مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:با الحاق 9 هکتار به محدوده شهر زابل برای احداث مسکن مهر با شرط رعایت سرانه‌ها و خدمات عمومی شهری موردنیاز براساس مصوبه تدقیق سرانه‌ها و تعاریف کاربری‌ها موافقت گردید.…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر شوشتر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستاندر اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 15/12/1390؛ طرح جامع شهر شوشتر را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، ت…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جغتای

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضویدر اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 24/11/1390 طرح جامع شهر جغتای را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر فخرآباد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیلدر اجرای بند (5) ذیل ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 8/12/1390، طرح جامع ـ تفصیلی شهر فخرآباد را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعی…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر هریس

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقیدر اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 12/10/1390 طرح جامع شهر هریس را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ساختاری ـ راهبردی (جامع) کرج

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرزدر اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 17/11/1390 خود طرح ساختاری ـ راهبردی (جامع) شهر کرج که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و ت…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرتهای طرح تفصیلی تبریز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقیشورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بیست و یکمین جلسه سال جاری خود موضوع مغایرتهای اساسی طرح تفصیلی تبریز را پیرو جلسات قبلی مورخ 23/12/1389 و 27/4/1390 خود مورد بررسی مجدد قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:با توجه به بازدید کمیته فنی شورای عالی و دبیر شورای عالی از تبریز و بررسی مغایرتهای موجود شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ضمن تصویب پیشنهادات مربوطه با اعمال نقطه ‌نـظرات کمیته فنی شورای عالی مغایرتهای طرح تفصیلی تبری…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر دندی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجاندر اجرای بند (5) ذیل ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 17/11/1390، طرح جامع ـ تفصیلی شهر دندی را که در اجرای بند(2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظ…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر آب‌بر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجاندر اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 17/11/1390 طرح جامع ـ تفصیلی شهر آب‌بر را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح راهبردی ـ ساختاری (جامع) شهر کمال‌شهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرزدر اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 12/10/1390، طرح راهبردی ـ ساختاری (جامع) شهر کمال‌شهر را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرساز…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح راهبردی ـ ساختاری (جامع) کوهسار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرزدر اجرای بـند (5) ذیـل ماده (4) قـانون تأسـیس شورای عـالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 12/10/1390، طرح راهبردی ـ ساختاری (جامع) شهر کوهسار واقع در حوزه شهری هشتگرد ـ نظرآباد را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغیی…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر صائین‌قلعه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
                                                                 17/12/1390استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجاندر اجرای بند (5) ذیل ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 17/11/1390، طرح جامع ـ تفصیلی شهر صائین‌قلعه را که در اجرای بند …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر هیدج

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجاندر اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 17/11/1390 طرح جامع ـ تفصیلی شهر هیدج را که در اجرای بند(2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آ…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر قنوات

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قمدر اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 17/11/1390، طرح جامع شهر قنوات را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق به محدوده ۳۴/۳۸ هکتار اراضی شمال بزرگراه همت ـ غرب، جنب اراضی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  دانشگاه علوم و فنون نیروی انتظامی برای احداث دانشگاه صنعتی شریف شهردار محترم تهرانشورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بیست و سومین جلسه سال جاری خود در تاریخ 15/12/1390، پیرو بند 6 مصوبه مورخ 9/8/1390 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با الحاق به محدوده 34/38 هکتار اراضی شمال بزرگراه همت ـ غرب، جنب اراضی دانشگاه علوم و فنون نیروی انتظامی برای احداث دانشگاه صنعتی شریف موافقت کرده و مقرر گردید این اراضی به کاربری آموزش عالی (به عنوان طرح موضعی در پهنه s) اختصاص یابد. ضمناً پس از احداث و جابجایی …
 • تعیین میزان نرخ دیه در سال ۱۳۹۱

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۰۰/۵۸۱۳۰/۹۰۰۰                                                            ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست دستور ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر تاریخ لازم‌الاجرا شدن نرخ دیه در سال ۱۳۹۱ جهت استحضار و هماهنگی‌های لازم ایفاد می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث   شماره۱۰۰/۵۸۱۳۰/۹۰۰۰                                                            ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ تعیین میزان نرخ دیه در سال ۱۳۹۱ جناب آقای بختیاری وزیر محترم دادگستری ریاست محترم قوه قضائیه پس از ملاحظه نامه …