• نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۱۴۵ - ۱۴۶)

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    145تأثیر اقرار در صدور حکم مربوط به تحقق اقرار به میزان نصاب معیّنه و نزد حاکم است و لذا دادسرا تکلیفی در اخذ قرار به میزان معیّنه ندارد.           سؤال ـ با توجه به اینکه تأثیر اقرار در اتخاذ تصمیم موکول به تحقق اقرار به میزان نصاب معیّنه شرعی است و به علاوه باید نزد حاکم صورت گیرد، آیا دادسرا تکلیف دارد که به میزان معیّنه مذکور اقدام به اخذ اقرار از متهم نماید. نظریه شماره 8801 ـ 24/10/1382 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه            با توجه به مواد3(1) و 4(2) قانون تشکیل دادگ…