• تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی به محدوده شهر آذرشهر

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان‌شرقی       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب الحاق اراضی به محدوده شهر آذرشهر در جلسه مورخ 19/9/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت بند زیر تنفیذ می‌گردد.       ـ الحاق اراضی به محدوده شهر به میزان 11 (یازده) هکتار و به شرط اختصاص 7 (هفت) هکتار از آن برای مسکن مهر اقشار کم‌درآمد (مطابق نقشه پیوست) مورد تائید می‌باشد.       خواهشمند است ن…