• آیین‌نامه بررسی سوانح وحوادث هوایی (غیرنظامی)

    شنبه 28 فروردین 1395 04:51
    شماره۸۷۴۲/ت۴۵۰۶۷هـ                                                                ۲۲/۱/۱۳۹۱ وزارت راه و شهرسازی هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۵۷۵۰۲/۱۱ مورخ ۳ /۵/۱۳۸۹ وزارت راه و شـهرسازی و به استـناد ماده (۲۲) قانون هواپیمایی کشوری ـ‌ مصوب ۱۳۲۸ـ آیین‌نامه بررسی سوانح و حوادث هوایی (غیرنظامی) را به شرح زیر تصویب نمود:   آیین‌نامه بررسی سوانح وحوادث هوایی  (غیرنظامی) ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف ـ سازمان: سازمان هواپیمایی ک…