• مصوبه « انتخاب یک عضو جدید فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 654 مورخ 17/9/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی)        شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 654 مورخ 17/9/1388، بنا به پیشنهاد اعضای شورای عالی و با استناد به ماده 15 اساسنامه فرهنگستان هنر (مصوب جلسه 650 مورخ 21/7/1388 شورای عالی)، انتخاب یک عضو جدید فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران را به شرح ذیل تصویب نمود:       « ـ آقای علی معلم دامغانی به عنوان یکی از اعضای پیوسته فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌شود.» رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی…
 • مصوبه « اصلاح موادی از اساسنامه فرهنگستان‌های جمهوری اسلامی ایران»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 650 مورخ 21/7/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی)        شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 650 مورخ 21/7/1388، بنا به پیشنهاد مورخ 15/7/1388 کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه « اصلاح موادی از اساسنامه فرهنگستان‌های جمهوری اسلامی ایران» را به شرح ذیل تصویب نمود:       « 1ـ ماده 15 اساسنامه فرهنگستان هنر، ماده18 اساسنامه فرهنگستان علوم، ماده 17 اساسنامه فرهنگستان علوم پزشکی و ماده 6 اساسنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به شرح ذیل اصلاح می‌شود:       افراد پیشنهادی برای عضویت در ف…
 • مصوبه « تأیید انتخاب رئیس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 654 مورخ 17/9/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی)        شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 654 مورخ 17/9/1388، بنا به پیشنهاد رئیس شورای عالی و در اجرای ماده 10 اصلاحی فرهنگستان علوم پزشکی (مصوب جلسه 650 مورخ 21/7/1388 شورای عالی)، تأیید انتخاب رئیس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران را به شرح ذیل تصویب نمود:       « ـ آقای دکتر علیرضا مرندی به عنوان رئیس فرهنگستان علوم پزشکی، برای مدت چهارسال انتخاب می‌شود».…