• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه ۶۰

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ شـصتم(60)‌ 1 دیــماه‌ 1383 هجری‌شمسی‌ 8  ذیقعـده‌ 1425 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌   دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌1384 ـ 1383صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز سه‌شنبه‌ یکم‌ دیماه‌ 1383         فهرست‌ مندرجات‌:   1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: عابد فتاحی‌،محمد سلطانی‌، سیدکاظم‌ دلخوش‌ اباتری‌ واحمد احمدی‌.4 ـ بیانات‌ نایب‌ رئیس‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌اسلامی‌ …