• مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۳۲۲

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    رئیس قوه‌قضاییه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی…
  • نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه (۲۰۹ - ۲۰۸)

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    جناب آقای پورسینا مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور         احتراماً تعداد 30 برگ نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه جهت انتشار در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد. مستشار اداره کل امور حقوقی ـ محمد خرازی         208        « 1ـ دادگاه عمومی از نظر دادگاه تجدیدنظر بایستی تبعیت کند، هرچند که دادگاه عالی در تشخیص خود مرتکب خطا، اشتباه و یا تخلفی شده باشد.        2ـ اگر دادگاه تجدیدنظر، تصمیم دادگاه بدوی را قرار تلقی و آن را نقض نماید، دادگاه عمومی باید از آن تبعیت نمای…