• اصلاح رأی شماره ۲۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه ۱۶۵ جلسه شورای اسلامی شهر گرگان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۲۰۰/۴۲۹۹۲/۲۱۰/۹۰۰۰                                                        ۸/۱۲/۱۳۹۱ اصلاح رأی شماره ۲۸۹(۱) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه ۱۶۵ جلسه شورای اسلامی شهر گرگان مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران نظر به اینکه در پرونده کلاسه ۸۸/۳۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه ۱۶۵ جلسه شورای اسلامی شهر گرگان به موجب رأی شماره ۲۸۹ـ ۲۳/۵/۱۳۹۱ هیأت عمومی ابطال شده است لکن در خصوص خواسته شاکی پرونده (آقای مهدی به آبادی) مبنی بر ابطال مصوبه از تاریخ تصویب و ب…
 • رأی شماره۹۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۲۲/۳۴۳۰۱/۷۱۰ ـ ۲۱/۵/۱۳۸۹ مدیر کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش مبنی بر ممنوعیت اشتغال معلولان در حرفه معلمی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره هـ/۹۰/۸۵۲                                                                      ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۳۰/۱۱/۱۳۹۱       شماره دادنامه: ۹۰۳     کلاسه پرونده: ۹۰/۸۵۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای امیر احمدی پژوه موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۲/۳۴۳۰۱/۷۱۰ـ ۲۱/۵/۱۳۸۹ مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش گردش کار: شاکی در دادخواستی اعلام کرده است که به موجب بخشنامه مورد اعتراض، اشتغال معلولان در حرفه  معلمی به لحاظ نداشتن سلامت جسمانی مصرح در بن…
 • رأی شماره ۷۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از دستورالعمل شماره ۱۸۴۵۵/۵۰۲۰ ـ ۲۳/۹/۱۳۸۸ اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره هـ/۸۹/۳۵۳                                                                      ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۲/۱۱/۱۳۹۱        شماره دادنامه: ۷۹۸      کلاسه پرونده: ۸۹/۳۵۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حمید انصاری دلشاد موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۱۸۴۵۵/۵۰۲۰ ـ ۲۳/۹/۱۳۸۸  اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی. گردش کار: آقای حمید انصاری دلشاد به موجب دادخواستی، ابطال دستورالعمل شماره ۱۸۴۵۵/۵۰۲۰ ـ ۲۳/۹/۱۳۸۸ اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی را خواستارشده …
 • رأی شماره ۹۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره هـ/۹۱/۱۲۶۸                                                                     ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۳۰/۱۱/۱۳۹۱     شماره دادنامه: ۹۱۱      کلاسه پرونده: ۹۱/۱۲۶۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سیداسماعیل شفیقی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای سیداسماعیل شفیقی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست کارکنان قراردادی شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی به خواسته الزام شرکت م…
 • رأی شماره۸۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع پرداخت فوق‌العاده جذب و پاداش خدمت در مناطق محروم در حق کسانی که بازنشسته شده‌اند

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره هـ/۹۱/۱۲۳۴                                                                    ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۲۳/۱۱/۱۳۹۱      شماره دادنامه: ۸۷۷    کلاسه پرونده: ۹۱/۱۲۳۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای تقی فرحمند موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش‌کار: آقای تقی فرحمند اعلام کرده است که در موضوع دادخواهی دو نفر از بازنشستگان آموزش و پرورش به خواسته الزام آموزش و پرورش به پرداخت فوق‌العاده جذب و پاداش خدمت در مناطق محروم، شعب ۱۰ …
 • رأی شماره۸۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شاغل در شرکتهای طرف قرارداد با دستگاههای دولتی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره هـ/۸۹/۳۹۸                                                                      ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۲۳/۱۱/۱۳۹۱      شماره دادنامه: ۸۷۶     کلاسه پرونده: ۸۹/۳۹۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حسین علی بیات موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای حسین علی بیات به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که شعب دوم و هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به درخواست وی و همکار دیگرش به‌طرفیت وزارت تعاون و به خواسته الزام به استخدام…
 • رأی شماره‌های ۸۳۳ ـ ۸۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آیین‌نامه شماره ۴۷۰۸۵ ـ ۲۱/۶/۱۳۸۸ (آیین‌نامه معاینات سلامت شغلی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره هـ/۹۰/۵۲۰                                                                        ۷/۱۲/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۹/۱۱/۱۳۹۰        شماره دادنامه: ۸۲۱ الی ۸۳۳ کلاسه پرونده: ۹۰/۵۲۰، ۷۵۱، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۸۰، ۸۰۶، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۳۵، ۸۴۱، ۸۴۴، ۸۶۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: ۱ـ شرکت ایمن پایش شرق با وکالت آقای علیرضا شهیدی رضوی و خانم سورنـا زمانیان ۲ـ شرکت طب کار ایمن کار حکیـم ۳ـ شرکت مهندسین مشـاور بهکار ۴ـ شرکت طب کار ایمن محیط ۵ ـ شرکت آوان بهداشت گستر شعبه بهبهان ۶ ـ شرکت سلامت گ…
 • تصویب‌نامه در خصوص بسته اجرایی وزارت نفت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۲۴۶۳۵۷/ت۴۸۵۲۷هـ                                                          ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در خصوص بسته اجرایی وزارت نفت وزارت نفت ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسـه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظـارت راهبردی رییس‌جمهور و به استنـاد مـاده (۲۱۷) قانون برنامه پنجسـاله پنجـم توسعـه جمهوری اسلامی ایران ـ مصـوب ۱۳۸۹ـ تصویب نمود: بسته اجرایی وزارت نفت موضوع ماده (۲۱۷) قانون یادشده به شرح پیوست که تأیید شده به مهر «دف…
 • نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»   ۶۵۶             ۱                                                   شماره۷۷۸۱۲هـ/ب                                                                     ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران ب…
 • قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در گروه هشت کشور در حال توسعه (گروه دی ـ ۸)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۷۶۸۳۳/۶                                                                         ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۷۶۶۳۶/۳۹۷۱۹ مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۷ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در گروه هشت کشور در حال توسعه (گروه دی ـ ۸) که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست اب…