• آئین‌نامه داخلی شورای عالی انقلاب فرهنگی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه جلسه 182 مورخ 25/1/1388 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی(بنا به تفویض جلسه 633 مورخ 23/7/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی)       شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 182 مورخ 25/1/1388، و براساس تفویض جلسه 633 مورخ 23/7/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی، « آئین‌نامه داخلی شورای عالی انقلاب فرهنگی» را به شرح ذیل تصویب نمود:       ماده1ـ هیئت رئیسه شورای عالی مرکب از رئیس، نایب رئیس اول و دوم، دبیر و دو منشی است که رئیس جمهور، رئیس شورای عالی می‌باشد و بقیه هیئت رئیسه از میان اعضاء انتخاب…
 • ماده واحده « موافقت با تأسیس مؤسسه آموزشی، پژوهشی و خدماتی ویژه طب سنتی ایران توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوب جلسه 182 مورخ 25/1/1388 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی(بنا به تفویض شورای عالی انقلاب فرهنگی)        شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه182 مورخ 25/1/1388، براساس تفویض شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 13/8/1387 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ماده‌واحده « موافقت با تأسیس مؤسسه آموزشی، پژوهشی و خدماتی ویژه طب‌سنتی ایران توسط وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» را به‌شرح ذیل به‌تصویب رساند:       « ماده واحده ـ نظر به اهمیت توسعه طب سنتی ایران و فناوری‌های مرتبط …
 • تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر فردوس

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان خراسان جنوبی       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر فردوس در جلسه مورخ 30/9/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود. معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی…
 • تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سنجان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان مرکزی       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر سنجان در جلسه مورخ 24/2/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعـه استـان مرکزی، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشـمند اسـت نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…