• نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۱۹۳ - ۱۹۵)

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    193«منظور از دادگاه صادرکننده حکم در ماده 433 قانون آئین دادرسی دادگاه صادرکننده رأی قطعی است»        سؤال ـ مرجع رسیدگی به دعوی اعاده دادرسی، دادگاه صادرکننده حکم بدوی است یا دادگاه تجدیدنظری که رأی را تأیید کرده است. نظریه شماره2490/7 ـ 1/4/1382 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه         منظور از دادگاه صادرکننده همان حکم در ماده (1)433 قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاهی است که رأی قطعی را صادر کرده است. چنانچه رأی دادگاه عمومی در دادگاه تجدیدنظر تأی…
  • مصوبه شورایعالی اداری راجع به بند «ب» ماده (۱۳۷) قانون برنامه چهارم توسعه کشور

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه، شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، نهادهای انقلاب اسلامی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند.         شورای عالی اداری در یکصد و سی و دومین جلسه مورخ 20/8/1385 در اجرای ماده یک قانون برنامه سوم توسعه تنفیذ شده در ماده (154) قانون برنامه چهارم توسعه کشور و بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور در زمینه استفاده از توانایی‌ها و ظر…