• رأی شماره ۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص دریافت حقوق وظیفه همسر متوفی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
         تاریخ: 4/5/1388                  شماره دادنامه: 373                 کلاسه پرونده: 88/296       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: خانم اعظم کوهی و خانم سیده فاطمه مخدومیان.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 27 و 22 دیوان عدالت اداری.       مقدمه: الف ـ شعبه بیست و هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/714 موضوع شکایت خانم همدم ملکی به طرفیت سازمان بازنشستگی به خواسته ابطال رأی به‌شرح دادنامه شماره 3530 مورخ 1/10/1387 چنین رأی صادر نموده است، ب…
 • رأی شماره ۳۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت شعب تشخیص دیوان عدالت اداری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
         تاریخ: 28/4/1388                  شماره دادنامه: 352                 کلاسه پرونده: 88/315       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای غلامعلی آریافر.       موضوع شکایت و خواسته:اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه دوم تشخیص در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/152 موضوع درخواست اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری توسط قضات صادر‌کننده دادنامه شماره 189 مورخ 7/2/1387 شعبه بیست و دوم به شرح دادنامه شماره 201 مورخ 9/7/1387 چنین ر…
 • رأی شماره ۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ضرورت احتساب مدت ۲۴ ماه خدمت طرح پرستاری با رعایت مقررات مربوط

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
         تاریخ: 4/5/1388                 شماره دادنامه: 375                کلاسه پرونده: 88/297       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: خانم مهناز مقدم.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم دیوان عدالت اداری       مقدمه: الف ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1467 موضوع شکایت رامش صفرزاده به طرفیت بیمارستان ولیعصر و سازمان تأمین اجتماعی به‌خواسته عدم احتساب سابقه خدمت و عدم رد کسورات بازنشستگی و تقاضای احتساب سابقه خدمت در سالهای مرب…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص محدوده شهر هوراند

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان آذربایجان شرقی        در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به الحاق اراضی به محدوده شهر هوراند در جلسه مورخ 13/3/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور به میزان حداکثر دو هکتار به صورت متصل به محدوده شهر برای تأمین اراضی مورد نیاز مسکن مهر، خواهشمند است نسبت به اصلاح نقشه و انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود. معاون اول رییس‎…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص محدوده شهر ممقان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان آذربایجان شرقی           در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به الحاق اراضی به محدوده شهر ممقان در جلسه مورخ 25/11/1386 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص محدوده شهر ایلخچی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان آذربایجان شرقی         در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به الحاق اراضی به محدوده شهر ایلخچی در جلسه مورخ 25/11/1386 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور به میزان 3هکتار جهت تأمین اراضی مسکن مهر، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص محدوده شهر سیس

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان آذربایجان شرقی       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به الحاق اراضی به محدوده شهر سیس در جلسه مورخ 13/3/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص محدوده شهر ملکان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان آذربایجان شرقی         در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به الحاق اراضی به محدوده شهر ملکان در جلسه مورخ 25/11/1386 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص محدوده شهر هادی‌شهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان آذربایجان شرقی           در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به الحاق اراضی به محدوده شهر هادی شهر در جلسه مورخ 25/11/1386 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور به میزان حداکثر 10 هکتار جهت تأمین اراضی مسکن مهر، خواهشمند است نسبت به اصلاح نقشه و  انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص محدوده شهر دوزدوزان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان آذربایجان شرقی         در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به الحاق اراضی به محدوده شهر دوزدوزان در جلسه مورخ 13/3/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور به میزان هشت هکتار و بصورت متصل به محدوده شهر، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص محدوده شهر خمارلو

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان آذربایجان شرقی         در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به الحاق اراضی به محدوده شهر خمارلو در جلسه مورخ 24/2/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص محدوده شهر زرنق

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان آذربایجان شرقی         در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به الحاق اراضی به محدوده شهر زرنق در جلسه مورخ 13/3/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود. …
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص محدوده شهر خمارلو

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان آذربایجان شرقی         در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به الحاق اراضی به محدوده شهر خمارلو در جلسه مورخ 24/2/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص محدوده شهر بستان‌آباد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان آذربایجان شرقی        در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به الحاق اراضی به محدوده شهر بستان آباد در جلسه مورخ 7/9/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی (موضوع بند 3ـ4)، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور مشروط به الحاق اراضی به میزان حداکثر پانزده هکتار در غرب شهر بستان‌آباد به منظور تأمین اراضی مورد نیاز برای احداث مسکن مهر برای متقاضیان آن شهر، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اصلاح نقشه به م…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص محدوده شهر زرنق

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان آذربایجان شرقی         در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به الحاق اراضی به محدوده شهر زرنق در جلسه مورخ 13/3/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.  معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص محدوده شهر بستان‌آباد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان آذربایجان شرقی        در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به الحاق اراضی به محدوده شهر بستان آباد در جلسه مورخ 7/9/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی (موضوع بند 3ـ4)، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور مشروط به الحاق اراضی به میزان حداکثر پانزده هکتار در غرب شهر بستان‌آباد به منظور تأمین اراضی مورد نیاز برای احداث مسکن مهر برای متقاضیان آن شهر، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اصلاح نقشه به م…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سراب

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان آذربایجان شرقی         در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر سراب در جلسه مورخ 1/12/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص محدوده شهر مهربان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان آذربایجان شرقی       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به الحاق اراضی به محدوده شهر مهربان در جلسه مورخ 13/3/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور به میزان حداکثر (دو) هکتار و به صورت متصل به محدوده شهر، خواهشمند است نسبت به اصلاح نقشه و انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص محدوده شهر ممقان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان آذربایجان شرقی         در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به الحاق اراضی به محدوده شهر ممقان در جلسه مورخ 25/11/1386 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص محدوده شهر ایلخچی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان آذربایجان شرقی         در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به الحاق اراضی به محدوده شهر ایلخچی در جلسه مورخ 25/11/1386 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور به میزان 3هکتار جهت تأمین اراضی مسکن مهر، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…