• رأی شماره ۷۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اینکه مجرد اطلاق عنوان کارگر روزمزد نافی شمول مقررات قانون کار از جمله ماده ۲۷

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
         قانون مذکور  به کارگران نمی‌باشد            تاریخ: 6/11/1387                شماره دادنامه: 770                  کلاسه پرونده: 87/682          مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.          شاکی: آقای موسی احمدی.          موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17 و 18 دیوان عدالت اداری.          مقدمه: الف ـ شعبه هیجدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/504 موضوع شکایت آقای موسی احمدی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی کرج ـ ساوجبلاغ به خواسته اعتراض به رأی شماره 2447 مو…
 • رأی شماره۷۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پاداش پایان خدمت کارگران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
             تاریخ:29/10/1387                    شماره دادنامه:738                   کلاسه پرونده: 87/803           مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.           شاکی: اداره آب و فاضلاب بهبهان             موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 12 دیوان عدالت اداری.           مقدمه: الف ـ شعبه12 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه: 86/943 موضوع شکایت آقای پرویز مشتهی به طرفیت اداره آب و فاضلاب بهبهان به خواسته : الزام خوانده به پرداخت پاداش پایان خدمت، با احتساب فوق‌العاده اضاف…
 • رأی شماره ۸۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال موادی از آیین‎نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ وزیر دادگستری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
           تاریخ: 4/12/1387                شماره دادنامه:841                  کلاسه پرونده: 84/941         مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.         شاکی: آقای ابوالقاسم ستاریان.         موضوع شکایت و خواسته: ابطال موادی از آیین‎نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 وزیر دادگستری.         مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته است، 1ـ 50 سال از تصویب آیین‎نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذرماه 1334 وزیر دادگستری و از آن زمان…