• تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر هشترود

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
                                                      استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی     در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر هشترود با جمعیت 24382 نفر در افق سال 1400، مساحت محدوده 3/510 هکتار و مساحت حریم 3596 هکتار در جلسه مورخ 16/4/1390 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:     1ـ روستای خورجستان در شمال‌غرب شهر در حریم شهر قرار گیرد…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر شیرین سو

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
                                                                  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان     در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر شیرین‌سو با جمعیت 5035 نفر در افق سال 1400، مساحت محدوده 100 هکتار و مساحت حریم 467 هکتار در جلسه مورخ 22/2/1390 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوب مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:     1ـ اراضی ذخیره مسکونی از محدوده شهر خارج شود و خط محدوده…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بمپور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
                                                                استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان      در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر بمپور با جمعیت 16105 نفر در افق سال 1400، مساحت محدوده 22/365 هکتار و مساحت حریم 1450 هکتار در جلسه مورخ 21/4/1390 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:      1ـ نقشه شبکه معابر پیشنهادی مطابق آئین‌نا…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نوک‌آباد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
                                                         استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان     در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر نوک‌آباد با جمعیت 6159 نفر در افق سال 1400، مساحت محدوده 213 هکتار و مساحت حریم 9/565 هکتار در جلسه مورخ 21/4/1390 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط …
 • تعیین نرخ دیه کامل مرد مسلمان در ماههای غیرحرام و حرام از تاریخ ۱/۸/۱۳۹۰

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۲۶۱۷۴/۰۲/۹۰                                                                    ۱۹/۷/۱۳۹۰ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به موجب نامه شماره ۱۰۰/۲۹۱۹۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۰ حوزه ریاست محترم قوه قضائیه (تصویر پیوست) و در اجرای ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی، نرخ دیه کامل مرد مسلمان در ماههای غیرحرام بر مبنای قیمت سوقیه شتر به مبلغ ششصد و هفتاد و پنج میلیون ریال (۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال) و در ماه حرام نهصد میلیون ریال (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) برآورد و به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده است و از تاریخ ۱/۸…