• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاحیه طرح جامع راهبردی ـ ساختاری شهر ورامین پیرو مصوبه ۲/۳/۱۳۹۰

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۳۰۰/۴۲۶۳۵                                                                             ۴/۸/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاحیه طرح جامع راهبردی ـ ساختاری شهر ورامین  پیرو مصوبه ۲/۳/۱۳۹۰ استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۴ پیرو مصوبه ۲/۳/۱۳۹۰ در خصوص طرح جامع راهبردی ـ ساختاری شهر ورامین و با توجه به تأکید اعمال نقطه نظرات کمیته فنی مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۰ در طرح از جمله عدم خروج مسیر راه آهن از…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر باباحیدر

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۳۰۰/۴۳۰۷۲                                                                             ۵/۸/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر باباحیدر استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، ش…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بوئین سفلی

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۳۰۰/۴۲۶۴۸                                                                             ۴/۸/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بوئین سفلی استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان دراجرای بند(۵) ماده(۴) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی ومعماری ایران وماده(۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای‌‌عالی شهر…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر محمودآباد نمونه

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۳۰۰/۴۳۰۷۹                                                                             ۵/۸/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر محمودآباد نمونه استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای‌…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر گندمان

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۳۰۰/۴۳۰۷۴                                                                             ۵/۸/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر گندمان استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شور…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نیک پی

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۳۰۰/۴۳۰۷۵                                                                             ۵/۸/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نیک پی استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای ‌‌عالی شهر…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر فیرورق

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۳۰۰/۴۲۵۱۸                                                                             ۴/۸/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر فیرورق استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای ‌…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر زرقان

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۳۰۰/۴۲۶۴۷                                                                                ۴/۸/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر زرقان استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای‌‌عالی شه…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر لردگان

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۳۰۰/۴۳۰۷۶                                                                              ۵/۸/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر لردگان استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری در اجرای بند(۵) ماده(۴) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده(۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورا…
 • اصلاح ماده ۷ اصلاحیه اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۱۰۶۹۱۶/ت۵۲۲۵۹هـ                                                            ۱۷/۸/۱۳۹۴ اصلاح ماده ۷ اصلاحیه اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴/۵/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۳۶۲۲۶/۱ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۴ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب ۱۳۷۷ـ تصویب کرد: ماده (۷) اصلاحی اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت، موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۱۶۱۲/ت۴۴۷…
 • اصلاح جزء (۱۶) بند (ج) ماده (۱) آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آنها

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۱۰۷۸۷۴/ت۵۲۵۱۴هـ                                                              ۱۸/۸/۱۳۹۴ اصلاح جزء (۱۶) بند (ج) ماده (۱) آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آنها وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی  سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۳/۸/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۴۵۳۸/۹۴۲۱۰۰ مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۴ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرا…
 • آیین‌نامه اجرایی ماده (۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۱۰۷۰۳۶/ت۵۲۰۴۷هـ                                                              ۱۷/۸/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت‌وزیران در جلسه ۶/۸/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ ، آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را ب…
 • آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۱۰۷۰۳۱/ت۵۲۲۲۱هـ                                                              ۱۷/۸/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت‌وزیران در جلسه ۶/۸/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و به استناد بند (د) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:   آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور…
 • آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۱۰۷۰۳۸/ت۵۲۵۳۲هـ                                                           ۱۷/۸/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران ـ اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت‌وزیران در جلسه ۱۰/۸/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اس…
 • رأی شماره‌های ۹۲۳ الی ۹۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه بانکها (کسب و پیشه) عوارض نصب و سالیانه عابربانک و عوارض بهای خدمات و محل فعالیت و استقرار بانکها توسط شورای اسلامی شهرهای داراب، ارومیه، گرگان و... خلاف قانون است و ابطال می‌شود

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره ۹۳/۸۵۴ و غیره                                                                       ۱۱/۸/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه: ۲۸/۷/۱۳۹۴     شماره دادنامه: ۹۲۳ الی ۹۳۹       کلاسه پرونده: ۹۳/۹۲۵ـ ۹۳/۸۵۴ ـ ۹۴/۱۶۲، ۱۶۱، ۱۶۰، ۱۵۹، ۱۵۸، ۱۵۷، ۱۵۶، ۱۵۵، ۱۵۴، ۱۵۳، ۱۵۲، ۱۶۳، ۱۸۵، ۲۷۸، ۵۹۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: ۱ـ بانک ملی ایران ۲ـ بانک رفاه کارگران ۳ـ بانک صادرات همدان ۴ـ شرکت اعتباری کوثر مرکزی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه‌های عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شوراهای اسلامی شهرهای دار…
 • اصلاح رأی شماره ۷۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند۲ مصوبه شماره ۶ ـ ۱۲/۶/۱۳۸۶ کمیسیون نظارت بر واحدهای صنفی کرمانشاه

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره هـ/۹۱/۸۲۴                                                                            ۱۰/۸/۱۳۹۴ جناب آقای جاسبی مدیرعامل روزنامه رسمی کشور نظر به اینکه در سطر چهارم رأی شماره ۷۴۳ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامه رسمی به شماره ۲۰۵۶۱ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۴ درج تاریخ «۱۶/۶/۱۳۸۶» مبتنی بر اشتباه می‌باشد بدین‌وسیله تاریخ مزبور به «۱۲/۶/۱۳۸۶» تغییر و مراتب اصلاح می‌شود معاون مدیرکل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ عشق‌آبادی…