• نظریه شورای نگهبان درخصوص بند «۹» ماده « ۵۰» قانون برنامه و بودجه کشور مصوب۱۰/۱۲/۱۳۵۱

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       تصویر نظریه شورای نگهبان در خصوص بند «9» ماده «50» قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 به همراه سوال ریاست مجلس شورای اسلامی و همچنین نامه اصلاحی این شورا به منظور درج در آن روزنامه به پیوست ارسال می‌گردد. قائم مقام دبیر شورای نگهبان ـ محمدرضا علیزاده شماره38388/30/89                                              2/3/1389رئیس محترم مجلس شورای اسلامی       عطف به نامه شـماره 178866/10/د مورخ 21/11/1385 و پیرو نامه شماره 22818/30/86 مورخ 8/7/1386 در خص…
  • نظریه شورای نگهبان درخصوص بند «۹» ماده « ۵۰» قانون برنامه و بودجه کشور مصوب۱۰/۱۲/۱۳۵۱

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       تصویر نظریه شورای نگهبان در خصوص بند «9» ماده «50» قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 به همراه سوال ریاست مجلس شورای اسلامی و همچنین نامه اصلاحی این شورا به منظور درج در آن روزنامه به پیوست ارسال می‌گردد. قائم مقام دبیر شورای نگهبان ـ محمدرضا علیزاده شماره38388/30/89                                              2/3/1389رئیس محترم مجلس شورای اسلامی       عطف به نامه شـماره 178866/10/د مورخ 21/11/1385 و پیرو نامه شماره 22818/30/86 مورخ 8/7/1386 در خص…