• مصوبه شورای‌عالی‌شهرسازی ومعماری ایران راجع به‌طرح جامع ناحیه غرب‌اصفهان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم استان اصفهانموضوع: اعلام مصوبه طرح جامع ناحیه غرب اصفهان         در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 5/4/1385؛ طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای غرب اصفهان (شامل شهرستانهای گلپایگان، خوانسار، فریدن، فریدون شهر، چادگان) ر…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ناحیه ایرانشهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم استان سیستان و بلوچستانموضوع: اعلام مصوبه طرح جامع ناحیه ایرانشهر         در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 8/3/1385؛ طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای ایرانشهر (شامل شهرستانهای خاش، سراوان، سرباز، ایرانشهر) را که توسط…
 • مصوبه شورای‌عالی‌شهرسازی و معماری‌ایران در مورد بافتهای فرسوده شهر تهران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شهردار محترم شهر تهرانریاست محترم شورای اسلامی شهر تهراناستاندار محترم استان تهرانموضوع: اعلام مصوبه شورای‌عالی‌شهرسازی‌و معماری ایران درمورد بافتهای فرسوده شهر تهران         احتراماً، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 8/3/1385 خود، موضوع بافتهای فرسوده شهر تهران را مورد بحث و بررسی قرار داد و با استناد به گزارش ضمیمه و با تأکید بر تهیه شناسنامه فنی و ملکی برای ساختمانهای شهر تهران در محدوده 3268 هکتار موردتصویب قرار داد.…