• تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر حسینیه

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع ـ تفصیلی شهر حسینیه در جلسه مورخ 8/3/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرحهای هادی شهر

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    معاون محترم برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری       شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در دومین جلسه سال جاری در تاریخ 2/2/1390 شرح خدمات تهیه طرح‌های هادی شهر را مورد بازنگری قرار داد و به شرح پیوست تصویب نمود.       لذا مراتب جهت صدور دستور انعکاس به مراجع ذیربط در آن معاونت برای اقدامات لازم اعلام می‌گردد.…