• رأی شماره ۷۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبات

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
   مورخ 21/12/1386، 11/4/1385 و 4/3/1384 هیأت امنای دانشگاههای صنعتی شریف، تهران و امیرکبیر در اعطای تخفیف شهریه           تاریخ دادنامه: 11/10/1391      شماره دادنامه: 714      کلاسه پرونده: 90/347          مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری          شاکی: معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور          موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از مصوبات مورخ 21/12/1386، 11/4/1385 و 4/3/1384 هیأت امنای دانشگاههای صنعتی شریف، تهران و امیرکبیر در اعطای تخفیف شهریه         …
 • رأی شماره ۶۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک از قسمت الف و بند ۱۱ از قسمت ب در بخشنامه شماره ۵۱۸۶ ـ ۴۱/۴۰/م ـ ۹/۴/۱۳۸۷

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  معاونت نیروی انسانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبنی بر داشتن حداقل 25 سال  سابقه خدمت جهت بازنشستگی جانبازان با استفاده از سنوات ارفاقی         تاریخ دادنامه: 27/9/1391       شماره دادنامه: 671        کلاسه پرونده: 88/196        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری        شاکی: آقای حجت اله سلیمی        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک از قسمت الف و بند 11 از قسمت ب (شرط 25 سال) در بخشنامه شماره 5186 ـ 41/40/م ـ 9/4/1387 معاونت نیروی انسانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی        گردش کار: ش…
 • رأی شماره۶۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره ۳۶۲۸ ـ ۲۳/۹/۱۳۸۱ با موضوع نحوه اخذ عوارض تفکیک مجدد،

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  مصوب جلسه 257 شورای اسلامی شهر گرگان           تاریخ دادنامه: 20/9/1391       شماره دادنامه: 634    کلاسه پرونده: 88/177          مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری          شاکی: آقای مهدی به آبادی          موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 3628 ـ 23/9/1381 با موضوع نحوه اخذ عوارض تفکیک مجدد، مصوب جلسه 257 شورای اسلامی شهر گرگان          گردش کار: شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی، ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عوارض تفکیک مجدد، مصوب جلسه 257 شورای شهر گرگان را خواستار شده و در جهت…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه شهید بهشتی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  تأیید انتخاب رئیس دانشگاه شهید بهشتی(مصوب جلسه 717 مورخ 14/6/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری      مصـوبه «تأیید انتخاب رئیس دانـشگاه شهید بهـشتی» که در جلسه 717 مورخ 14/6/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 19/4/1391 وزیر علوم، تحقیقات و فـناوری به تصویب رسیده است، ‌به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:      «آقای دکتر محمدمهدی طهرانچی به‌موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان رئیس دانشگاه شهید بهشتی انتخاب می‌شود». رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد…
 • اساسنامه جایزه علمی ـ فناوری پیامبر اعظم (ص)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  اساسنامه جایزه علمی ـ فناوری پیامبر اعظم (ص)(مصوب جلسه 714 مورخ 30/3/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی) معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور          مصوبه «اساسنامه جایزه علمی ـ فناوری پیامبر اعظم(ص)» که در جلسه 714  مورخ 30/3/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود:          مقدمه          جایزه علمی ـ فناوری پیامبر اعظم (ص) که در این اساسنامه به اختصار «جایزه» نامیده می‌شود، جایزه عالی فناوری در جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. محوریت اصلی جایزه، شناسایی و معرفی برترین‌…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه الزهرا (س)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  تأیید انتخاب رئیس دانشگاه الزهرا (س)(مصوب جلسه 717 مورخ 14/6/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری      مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه الزهرا(س)» که در جلسه 717 مورخ  14/6/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 19/4/1391 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، ‌به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:      «خانم دکتر انسیه خزعلی به‌موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان رئیس دانشگاه الزهرا(س) انتخاب می‌شود».…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه جیرفت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  تأیید انتخاب رئیس دانشگاه جیرفت(مصوب جلسه 724 مورخ 7/9/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی      مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه جیرفت» که در جلسه 724 مورخ 7/9/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 4/5/1391 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:      «آقای دکتر سیدفریدون افضلی به‌ موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان رئیس دانشگاه جیرفت انتخاب می‌شود».…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه زابل

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  تأیید انتخاب رئیس دانشگاه زابل(مصوب جلسه 717 مورخ 14/6/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری      مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه زابل» که در جلسه 717 مورخ 14/6/1391       شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 19/4/1391 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، ‌به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:      «آقای دکتر محمود اوکاتی صادق به‌موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان رئیس دانشگاه زابل انتخاب می‌شود».…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه فسا

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  تأیید انتخاب رئیس دانشگاه فسا(مصوب جلسه 724 مورخ 7/9/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی        مصوبه «تأییـد انتخاب رئیس دانشگاه فسا» که در جلسه 724 مورخ 7/9/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 10/8/1391 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:        «آقای دکتر علیرضا عسگری به‌موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان رئیس دانشگاه فسا انتخاب می‌شود».…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  تأیید انتخاب رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان(مصوب جلسه 726 مورخ 28/9/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری       مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان» که در جلسه 726  مورخ 28/9/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 19/4/1391 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به‌تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:       «آقای دکتر علی‌رضا رضوانی به‌موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان انتخاب می‌شود».…
 • قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۶۸۳۹۰/۱۵۲                                                                     ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران که با عنوان طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلا…
 • نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ۶۵۳             ۱                         شماره۶۹۹۲۶هـ/ب                                                                      ۱۸/۱۱/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هی…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه جیرفت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۳۲۷۲/۹۱/دش                                                                 ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه جیرفت (مصوب جلسه ۷۲۴ مورخ ۷/۹/۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه جیرفت» که در جلسه ۷۲۴ مورخ ۷/۹/۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۴/۵/۱۳۹۱ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود: «آقای دکتر سیدفریدون افضلی به‌ موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌ع…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه زابل

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۳۲۷۱/۹۱/دش                                                                 ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه زابل (مصوب جلسه ۷۱۷ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه زابل» که در جلسه ۷۱۷ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۱ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، ‌به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود: «آقای دکتر محمود اوکاتی صادق به‌موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان رئی…
 • الحاق یک بند به ماده ۲ آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۳۲۶۹/۹۱/دش                                                                 ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ الحاق یک بند به ماده ۲ آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی (مصوب جلسه ۷۱۷ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی) شورای فرهنگ عمومی مصوبه «الحاق یک بند به ماده ۲ آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی» که در جلسه ۷۱۷ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس پیشنهاد رئیس شورای عالی هماهنگی تبلیغات اسلامی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود: « ـ یک نماینده از شورای عالی هماهنگی تبلیغات اسلامی». …
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه الزهرا (س)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۳۲۶۸/۹۱/دش                                                                 ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه الزهرا (س) (مصوب جلسه ۷۱۷ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه الزهرا(س)» که در جلسه ۷۱۷ مورخ  ۱۴/۶/۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۱ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، ‌به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود: «خانم دکتر انسیه خزعلی به‌موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنو…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه شهید بهشتی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۳۲۶۷/۹۱/دش                                                                 ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه شهید بهشتی (مصوب جلسه ۷۱۷ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصـوبه «تأیید انتخاب رئیس دانـشگاه شهید بهـشتی» که در جلسه ۷۱۷ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۱ وزیر علوم، تحقیقات و فـناوری به تصویب رسیده است، ‌به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود: «آقای دکتر محمدمهدی طهرانچی به‌موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهن…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه فسا

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۳۲۶۶/۹۱/دش                                                                 ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه فسا (مصوب جلسه ۷۲۴ مورخ ۷/۹/۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوبه « تأییـد انتخاب رئیس دانشگاه فسا» که در جلسه ۷۲۴ مورخ ۷/۹/۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۱ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود: «آقای دکتر علیرضا عسگری به‌موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان ر…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
    شماره۱۲۹۰۴/۹۱/دش                                                                   ۷/۱۱/۱۳۹۱ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان (مصوب جلسه ۷۲۶ مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان» که در جلسه ۷۲۶  مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۱ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به‌تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود: «آقای دکتر علی‌رضا رضوانی به‌موجب تأیید شورای عالی…
 • اساسنامه جایزه علمی ـ فناوری پیامبر اعظم (ص)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۳۱۹۸/۹۱/دش                                                                 ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ اساسنامه جایزه علمی ـ فناوری پیامبر اعظم (ص) (مصوب جلسه ۷۱۴ مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی) معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور مصوبه «اساسنامه جایزه علمی ـ فناوری پیامبر اعظم(ص)» که در جلسه ۷۱۴  مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی به ت صویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود: مقدمه جایزه علمی ـ فناوری پیامبر اعظم (ص) که در این اساسنامه به اختصار «جایزه» نامیده می‌شود، جایزه عالی فناوری در جمهو…