• رأی شماره ۲۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند یک ماده ۸ آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأتهای نمایندگان اتاق ایران و ...

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    رأی شماره 299 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند یک ماده 8 آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأتهای نمایندگان اتاق ایران  و اتاقهای شهرستان مصوب شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران         تاریخ: 15/5/1385        شماره دادنامه: 299        کلاسه پرونده: 82/459        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقایان: 1ـ جلیل مغازه‌ای 2ـ حمید هاشمیان 3ـ عباس رسول‌زاده.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک ماده 8 آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأتهای …
  • رأی شماره ۲۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از کتاب امور بیمه‌گری سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۸۰

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
            تاریخ: 15/5/1385        شماره دادنامه: 298        کلاسه پرونده: 82/464        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای سیروس اسلامی فارسانی.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از کتاب امور بیمه‌گری سازمان تأمین اجتماعی در سال 1380.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به طوری که از مقررات موضوعه مختلف در خصوص بازنشستگی پیش از موعد و نحوه احتساب سوابق اشتغال بیمه‌شدگان در کارهای سخت و زیان‌آور موضوع تبصره‌های الحاقی به ماده 76 قانون تأمین اج…