• مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی و بهداشتی شهید بهشتی»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 669 مورخ 23/6/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)        شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 669 مورخ 23/6/1389، بنا به پیشنهاد مورخ 16/3/1389 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تصویب نمود:       « ـ آقای دکتر محمدرضا رزاقی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی و بهداشتی شهید بهشتی، انتخاب می‌شود.»…
 • مصوبه « تأیید انتخاب دو عضو حقیقی شورای فرهنگ عمومی»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 669 مورخ 23/6/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)        شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 669 مورخ 23/6/1389، بنا به پیشنهادهای مورخ 1/12/1388 و 28/1/1389 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورای فرهنگ عمومی، تصویب نمود:       « ـ آقایان دکتر ابراهیم فیاض و مهدی فضائلی با استناد به ماده2 آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی به عنوان دو عضو حقیقی شورای فرهنگ عمومی انتخاب می‌شوند.» معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی…
 • مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی و بهداشتی مازندران»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 669 مورخ 23/6/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)        شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 669 مورخ 23/6/1389، بنا به پیشنهاد مورخ 16/3/1389 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تصویب نمود:       « ـ آقای دکتر محمدمهدی ناصحی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی و خدمات درمانی و بهداشتی مازندران، انتخاب می‌شود.»…
 • مصوبه « تأیید انتخاب رئیس جهاد دانشگاهی»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 669 مورخ 23/6/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)        شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 669 مورخ 23/6/1389 ، بنا به پیشنهاد هیأت امناء جهاد دانشگاهی، مصوبه « تأیید انتخاب رئیس جهاد دانشگاهی» را به شرح ذیل تصویب نمود:       « ـ آقای دکتر محمدحسین یادگاری به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان رئیس جهاد دانشگاهی انتخاب می‌شود.»…