• قانون اصلاح بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۷۶۷۷۳/۶۱۶                                                                      ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده‌ بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی…
 • قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۱

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۷۷۱۱۱/۶۶۳                                                                      ۲۳/۱۲/۱۳۹۰ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۱ که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ …
 • قانون اصلاح ماده (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
    شماره۷۶۷۷۱/۵۴۸                                                                     ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و  بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون اصلاح ماده (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت که با عنوان طرح اصلاح ماده (۴۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ و تأیید شورای محترم نگهبان، ‌به پیوست ابلاغ می‌گردد.…