• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه ۲۸

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ بیـست‌ و هشـتـم‌ 11  شهریورمــاه‌  1383 هجری‌شمسی‌ (28) 15 رجب‌المرجب‌  1425 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌     دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌1384 ـ 1383صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز چهارشنبه‌ یازدهم‌ شهریورماه‌ 1383       فهرست‌ مندرجات‌ : 1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: حسن‌ مرادی‌،غلامرضا مصباحی‌مقدم‌، بهمن‌ محمدیاری‌ و محسن‌کوهکن‌ریزی‌.4 ـ بیانات‌ نایب‌…