• نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۷۳۱/۹۳/۷                                                                         ۲۶/۷/۱۳۹۳ ۲۶۸ شماره پرونده ۸۸۳ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳ سؤال ۱ـ با توجه به مهلت تعیین شده درمواد ۴۷ و۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ آیا ضابطان می‌توانند درجرائم مشهود مطابق ذیل ماده۴۶ تا بیست وچهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهنـد؟ زیرا وقتی پـرونده به نظر قاضی کشیک برسد خود وی دستور تحت نظری را صادرخواهد نمود. ۲ـ درپاسگاههای دور افتاده برون شهری که با شهر کیلومترها فاصله دارند چنانچه به عنوان مثال سارق مسلح یا شرکت­کنن…
 • اصلاح مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع مشهد حوزه مرکزی (بافت پیرامون حرم مطهر و بافت تاریخی)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۵۸۰۶۷                                                                       ۵/۱۱/۱۳۹۳ اصلاح مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع مشهد حوزه مرکزی (بافت پیرامون حرم مطهر و بافت تاریخی) استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی پیرو نامه شماره ۳۰۰/۵۴۲۳۲ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ موضوع اعلام مصوبه شورای عالی شـهرسازی و معماری ایران بدین وسیله اصلاحات پیشنهادی اعضاء محترم شورای عالی در متن مصوبه مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۳ شورای عالی به شرح زیر اعلام می‌شود: در سطر پنجم ع…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص تعیین اعضای کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش (کمیته فنی ۳)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۵۸۵۴۵                                                                       ۷/۱۱/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص تعیین اعضای کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش (کمیته فنی ۳) اعضای محترم شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرو نامه شماره ۳۰۰/۱۷۱۰۲ مورخ ۸/۴/۱۳۹۳ موضوع اعلام مصوبه شورای عالی در مورد اعضای کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش (کمیته فنی ۳) به استحضار می‌رساند: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۳، پیرو …
 • اصلاح و تکمیل موادی از اساسنامه بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید علامه مرتضی مطهری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۵۲۴۱/۹۳/دش                                                                   ۸/۱۱/۱۳۹۳ اصلاح و تکمیل موادی از اساسنامه بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید علامه مرتضی مطهری (مصوب جلسه ۷۵۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید علامه مرتضی مطهری مصوبه «اصلاح و تکمیل موادی از اساسنامه بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید علامه مرتضی مطهری» که در جلسه ۷۵۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس پیشنهاد مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۳ مدیرعامل بنیاد به تصویب رسیده است، به شرح ذی…
 • اعطای مزایا و تسهیلات به دارندگان گواهینامه‌های تخصصی درجه یک و دو حفظ، قرائت و آموزش قرآن کریم

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۵۲۴۲/۹۳/دش                                                                   ۸/۱۱/۱۳۹۳ اعطای مزایا و تسهیلات به دارندگان گواهینامه‌های تخصصی درجه یک و دو حفظ، قرائت و آموزش قرآن کریم (مصوب جلسه ۷۵۷ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) بنیاد ملی نخبگان ـ دانشگاه آزاد اسلامی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده «اعطای مزایا و تسهیلات به دارندگان گواهینامه‌های تخصصی درجه یک و دو حفظ، قرائت و آموزش قرآن کریم» که در…
 • تعیین و نامگذاری روز ۲۷ آذر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۵۲۴۰/۹۳/دش                                                                   ۸/۱۱/۱۳۹۳ تعیین و نامگذاری روز ۲۷ آذر (مصوب جلسه ۷۵۷ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شورای فرهنگ عمومی مصوبه «تعیین و نامگذاری روز ۲۷ آذر» که در جلسه ۷۵۷ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: « ـ روز بیست و هفتم آذر به عنوان روز جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری ت…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۲۱۰۸/۹۳/دش                                                                   ۱۰/۹/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (مصوب جلسه ۷۵۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) دانشگاه آزاد اسلامی مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی» که در جلسه ۷۵۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۳/۶/۱۳۹۳ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: «آقای دکتر فرهاد حسین‌زاده‌لطفی به موجب تأیید …
 • اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۳۶۵۹۷/ت۵۰۹۷۶هـ                                                          ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۱/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد ۱۰۰/۲۰/۲۳۸۷۷/۹۳ مورخ ۶/۵/۱۳۹۳ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین‌نامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۰۲۸/ت۴۸۳۱۹هـ مورخ ۶/۸/۱…
 • اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم و بند (۴۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۳۶۵۹۰/ت۵۰۹۷۶هـ                                                          ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم و بند (۴۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن وتجارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۱/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد ۱۰۰/۲۰/۲۳۸۷۷/۹۳ مورخ ۶/۵/۱۳۹۳ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی …
 • اصلاح آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۳۶۵۸۷/ت۵۰۹۷۶هـ                                                          ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ اصلاح آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۱/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۲۰/۲۳۸۷۷/۹۳ مورخ ۶/۵/۱۳۹۳ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۹۱…