• نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۱۹۱)

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    191با توجه به مقررات قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی  دادگاهها نمی‌توانند اجرای قرارهای معاینه و تحقیق محلی را به مدیران دفاتر ارجاع نمایند.         سؤال ـ آیا در نظر گرفتن قانون آئین‌دادرسی مدنی سابق و مقررات جدید آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، می‌توان اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی را به آقایان مدیران دفاتر ارجاع کرد؟ نظریه شماره10912/7 ـ 30/11/1379 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه         همانطور که از منطوق تبصره الحاقی به ماده (1)11 قان…