• نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول ۸۵ و ۱۳۸ و ۱۱۳

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور         به پیوست تصویر نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول قانون اساسی به منظور درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.         1ـ نظریه تفسیری اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم (85 و 138) قانون اساسی به شماره 732/30/91/م مورخ 20/3/1391          2ـ نظریه تفسیری اصل یکصد و سیزدهم (113) قانون اساسی به شماره 47142/30/91 مورخ 12/4/1391 قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان ـ محمدرضا علیزاده شماره166                         2/3/1391رهبر معظم انقلاب اسلامیحضرت آیهالله خا…
 • نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول ۸۵ و ۱۳۸ و ۱۱۳

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور         به پیوست تصویر نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول قانون اساسی به منظور درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.         1ـ نظریه تفسیری اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم (85 و 138) قانون اساسی به شماره 732/30/91/م مورخ 20/3/1391          2ـ نظریه تفسیری اصل یکصد و سیزدهم (113) قانون اساسی به شماره 47142/30/91 مورخ 12/4/1391 قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان ـ محمدرضا علیزاده شماره166                         2/3/1391رهبر معظم انقلاب اسلامیحضرت آیهالله خا…
 • اصلاح بند (۹) تصویب‌نامه شماره ۱۰۲۴۰/ت۴۵۷۹۴هـ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۱

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۶۸۱۰۴/۴۵۷۹۴                                                                   ۱۱/۴/۱۳۹۱ اصلاح بند (۹) تصویب‌نامه شماره ۱۰۲۴۰/ت۴۵۷۹۴هـ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نظر به اینکه در بند (۹) تصویب‌نامه شماره ۱۰۲۴۰/ت۴۵۷۹۴هـ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۱ عبارت‌های «ماده (۱۱)» به صورت «ماده (۱۲)» تحریر شده است، مراتب جهت اصلاح اعلام می‌گردد. دبیر هیأت دولت ـ علی صدوقی…
 • قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۱۸۴۲۴                                                                              ۱۴/۴/۱۳۹۱ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   شماره۱۴۱۵۹/۱                                                                           ۲۷/۳/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود…
 • نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول ۸۵ و ۱۳۸ و ۱۱۳

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره47147/30/91                                                                    13/4/1391 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست تصویر نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول قانون اساسی به منظور درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد. 1ـ نظریه تفسیری اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم (85 و 138) قانون اساسی به شماره 732/30/91/م مورخ 20/3/1391 2ـ نظریه تفسیری اصل یکصد و سیزدهم (113) قانون اساسی به شماره 47142/30/91 مورخ 12/4/1391 قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان ـ محمدرضا علیزاده  …