• نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۱۶۷)

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    1671ـ حبس ابد مشمول آزادی مشروط نمی‌شود.2ـ مجازات ممسک حد است و حد نیز مشمول آزادی مشروط که خاص مجازات بازدارنده است نمی‌گردد.          سؤال ـ 1ـ آیا اعمال ماده 38 قانون مجازات اسلامی نسبت به محکومین به حبس ابد، امکان دارد؟ در صورت ممکن بودن، مدت تحمل کیفر حبس جهت آزادی مشروط چه مقدار است؟         2ـ شخصی تحت عنوان ممسک در قتل به حبس ابد محکوم گردیده و بیش از 15 سال حبس را تحمل کرده است، آیا راه قانونی برای نجات این شخص وجود دارد؟ نظریه شماره11/7 ـ 15/1/1381 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین…