• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌- جلسه۴۰

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ چهلم‌(40) 29 مـهـرمـــاه‌  1383  هجری‌شمسی‌ 5 رمضان‌المبارک‌ 1425 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌     دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌1384 ـ 1383صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز چهارشنبه‌ بیست‌ و نهم‌ مهرماه‌ 1383         فهرست‌ مندرجات : 1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3  ـ ناطقین قبل  از  دستور  عبارتند  از  آقایان‌: شاهین  محمدصادقی‌،احمد احمدی‌، هادی‌ حق‌شناس‌ و خانم‌ رفعت‌ بیات‌.4 ـ تذکرات‌ …