• نظریات اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه (۲۰۰-۲۰۱)

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    200«جلب متهم یا مطلع یا شاهد در حوزه قضائی دیگر مستلزم اعطاء نیابت قضائی است ولی چنانچه مستند رأی اقرار متهم یا شهادت شاهد باشد احضار متهم یا شاهد یا مطلع در حوزه قضائی دیگر منعی ندارد ولی جلب وی موجه نیست»        سؤال ـ چنانچه متهم یا شاهد یا مطلع در حوزه قضائی دیگری غیر از حوزه قضائی که به پرونده رسیدگی می‌کند، اقامت داشته باشد آیا احضار یا جلب وی ممکن است؟ نظریه شماره7135/7 ـ 25/9/1383 نظریه اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه         با توجه به مفاد ماده 159 قانون آیین‌دادرسی کیفری هر …